8 september 1982 – 03.00

Hier is Je Moeder Mijn dochter !
Vandaag wilde Ik komen om op elke plaats van de aarde Mijn kinderen te begroeten.

Elisabeth: O, Moeder wat zijt Gij schoon ! en mag ik u uit naam van al Uw kinderen die ik hier mag ontmoeten, van harte feliciteren met Uw geboortedag.

Het is Mij een groot genot steeds te kunnen zien hoevelen er hier komen om alleen of gezamenlijk te bidden.
Allen die aan van dezer dagen hier zullen zijn om Mijn Zoon, Vader Jozef en Mij een groet te brengen zullen bijzonder gezegend zijn.
Niet allen kunnen de kapel bevolken, doch ook die in de geest door hun gedachten op deze plaats wilden zijn, ontvangen eveneens Mijn Moederzegen.
Enkelen van u hebben het vreemd gevonden, dat Ik zo lang gewacht heb om tot allen te spreken.
Doch ook zijn er jammerlijk genoeg kinderen die het niet begrijpen kunnen, dat de Moeder des Heren zo veelvuldig naar de aarde komt.
Waarom zou een goede Moeder niet gaarne al Haar kinderen willen ontmoeten en wel iedere dag, elk uur, ja ieder ogenblik ?
Geen moment zal Ik u ooit uit het oog verliezen, want aan en voor allen heb Ik dezelfde liefde zonder reserves.
Laat de gedachten verre wijken, dat er dagen zullen komen, dat Ik u niet bemin. Reeds bij elke verzuchting die gij tot Mij richt hoor Ik u, al wil dit niet zeggen, dat ge altoos wordt verhoord. Niet aan elk verlangen kan worden voldaan !
Iedere mens zal ervaren, dat niet elke begeerte zal worden verkregen, niet elke wens zal worden ingewilligd. Doch weet, al wordt niet elke verwachting vervuld, dat Ik u met de allergrootste Moederliefde naar Mijn Hart zal trekken.
Als een Toren, Die in elke uithoek zijn Licht weergeeft zal Ik over al Mijn kinderen als een stralende vonk uitschieten om ze te bergen als een zoete gast Mijner Liefde.
Ik zal u met Mijn Blikken en het gebaar Mijner Handen weten te vinden. Zelfs wanneer gij maar probeert uit Mijn vriendenkring te stappen zal Ik u naar Mij toetrekken om door de afstraling van Mijn Liefdeslicht u te ontvlammen als een kokende, bruisende zee.
Gij bent steeds op zoek naar alle geluk wat de aarde u geven kan.
Men vindt het dwaasheden als iemand het Kruis liefheeft.
Als ge vragen zoudt om te mogen lijden was uw verstand geheel verbijsterd.
Als ge het moeilijk hebt, omdat ziekte u of de uwen heeft neergeveld, zult ge u tot Mij wenden.
Gij zult in je binnenste een geestelijke voorstelling van Mij vormen.
Dan zal Uw Moeder zijn Het Bidvertrek waar ge al uw gebeden en verlangens tot God kunt opzenden zonder vrees, door Hem te worden weggezonden.
Ik zal voor u zijn en blijven een Toren van David om u in veiligheid te stellen tegen al uw vijanden en onaangenaamheden, een brandende lamp, die geheel uw binnenste verlicht en het vuur der Goddelijke Liefde erin ontsteken zal.
Beklaag u nooit vrijwillig en mort niet over de schepselen waarvan God Zich bedient om u te beproeven.
In drie opzichten kunt gij het klagen onderscheiden :
Het eerste is natuurlijk door de klacht die het lichaam te verduren heeft. Dit is onvrijwillig, dus geen zonde.
Het tweede dient redelijk genoemd te worden als men zich bij een vriend beklaagt om geholpen te kunnen worden. Dit klagen kan een onvolmaaktheid zijn maar eveneens geen zonde te noemen.
Het derde is beklagenswaardig te noemen, zo niet misdadig, wanneer men over zijn medemens klaagt, dat hij hem niet bevrijdt van het leed, dat hij hem aandoet of om er wraak over te nemen, omdat hij door zijn schuld te lijden heeft.
Mijn kinderen blijf niet knielen op de drempel die aan den Toren van David grenst, maar gaat er binnen als een behoeftige, aan wien alles ontbreekt, zelfs de ademtocht om te leven.
Leg al uwe ellenden bloot. Verlaat u op Mijn Moederhart, dat Liefde en warmte uitstraalt voor allen die leeg zijn en koud van binnen.
Want gij Mijn kinderen die Mij steeds gezocht hebt met uw ogen en het verlangen van uw harten, gij zult u gelukkig kunnen noemen, want Ik zal u komen helpen om den laatsten strijd des geloofs te strijden om u deelgenoot te maken van de eeuwige woontenten des Hemels !
Ik groet en zegen u allen ! tegelijk met Pio Franciscus.
Ga in vrede !

Aanmelden voor de nieuwsbrief