19 maart 1989 – 14.07

Elisabeth, zoals je ziet is ook Vader Jozef met Mij vandaag afgedaald naar de aarde om allen te danken voor de bloemen en kaarsen welke ter Zijner ere ontstoken werden.
Wanneer gij, Mijn kinderen, in grote gezinsmoeilijkheden of werkeloosheid verkeert, doet dan een beroep op Vader Jozef en bidt vaak het Gebed wat Ik op 13 juni aan allen gaf.
Hij aarzelde niet toen de Engel Hem vroeg Zijn Leven in dienst te stellen van de Messias.
Ook toen Hem op dat ogenblik werd medegedeeld, dat Zijn Huwelijk met Zijn Bruid Maria niet geheel aan Hem toebehoorde, aanvaarde Hij maar zorgde toch voor Haar. Daarom ook wordt Hij genoemd Steun van de huisgezinnen, ook vooral in droeve omstandigheden.
Zij, die goed hebben geleefd en steeds tot Hem hebben gebeden, zullen, wanneer zij op 19 maart sterven, rechtstreeks naar den Hemel gaan.
Luister ook vooral naar de Stem van Jezus als Hij in Uw harten is nedergedaald.
De gedachten aan Hem alleen zou U zeggen : “Ik ben het, Ik die bij U ben en met U spreek “.
Niet als iemand, dien gij plotseling leert kennen, vertoont Jezus Zich aan U. In Het H.Sacrament doet Hij de Stralen Zijner met de mensheid verenigde Godheid voor de ogen Uws geloof steeds schitteren met helderen glans en onder het Hulsel der uitwendige Gedaante verborgen, openbaart Hij u Zijne Tegenwoordigheid meer nog door Zijn Weldaden, dan door De Onnavolgbare Zoete Stem, waarmede Hij tot u spreekt : Mijn kind, Ik ben Het, Ik Die met u spreek.
Onmogelijk kunt u zo grote gunsten ontvangen zonder een Vonkje van de Liefde die in uw harten gekomen is door uw handelingen te openbaren.
De aarde geeft het zaad, dat aan haar wordt toevertrouwd, honderdvoudig terug; zo moet u Het Heilig Liefdevuur, dat de H.Communie in uw harten ontsteekt alom verspreiden.
Wees Hem dankbaar, dat u geloof bezit, want iedere dag verwerft God nieuwe rechten op uw dankbaarheid en edelmoedigheid; want er is geen ogenblik, waarin u Zijn Genade niet ontvangt, waar ook gaan ogenblik bij Hem gevonden wordt, dat Hij u niet bemint.
Enkelen van u hebben Mijn Woorden welke Ik sprak op 2 febr. niet begrepen, n.l. de zin : Vanwege persoonlijke ontoereikendheid enz.
Die betekenis hiervan is, dat Priesters of leken, die een hoge functie bekleden, niet alles begrijpen of alleen kunnen ondernemen, zoals de Bisschop van dit Bisdom de hulp inriep van Commissieleden om Mijn Verschijnen te laten onderzoeken.
Evenzo geldt dit voor zakenlieden, die de hulp inroepen van werknemers.
Kinderen, nu de Lijdensweek van Jezus aanbreekt moet gij, althans proberen om u bij maaltijden wat te ontzeggen en uw vrije tijden te besteden om uwen medemens in nood wat bijstand te verlenen.
Bidt ook tot Vader Jozef, opdat mede door Zijn Voorspraak bij God de Vader, dat Mijn Hofke mag opbloeien en dat Michael de tegenstanders weert om deze Verschijningsplaats van Uw Moeder niet te kunnen afbreken.
Bidt voor den Opperherder Joannes Paulus, voor alle Bisschoppen en Priesters over de gehele wereld opdat zij trouw mogen blijven aan de oproep van de H.Vader de Paus.
Vraag God, dat Hij aan alle Godgewijden de Genade verleent om den nederigen moed te verkrijgen, dat allen in hun klederdracht weer kenbaar zullen zijn en niet alleen door het dragen van een kruisje op rever.
Moge de Lijdende Jezus allen zegenen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief