2 februari 1989 – 13.55

Kinderen, Lichtmis en de Veertigdagentijd liggen dit jaar heel dicht naast elkaar.
Wat betekent Lichtmis voor u ?
De viering van deze dag wil u duidelijk maken, dat Het Goddelijk Licht ook over u is opgegaan. Want gij zijt kinderen van Het Licht geworden toen u gedoopt werd.
De witte vorm van de kaars is het zinnebeeld van de mens, die omhoog rijst, de gouden vlam moet gij voorstellen, zoals gij zelf voor Het Heilig Aanschijn zoudt willen zijn als een schijnwerper, die zuiver en lichtgevend is. Laat uzelve wegsmelten, zoals het vuur dat doet met de was van de kaars.
Wees in de veertig dagen, welke voorafgaan aan Pasen, menslievend en goedaardig voor iedereen. Ook voor hen die u haten, want evenals ze Mij gehaat hebben, zegt Jezus, zo haten zij ook u !
Probeer zo goed als mogelijk is om rechtmatig, billijk en lichtgevend voor God en uw medemensen te staan.
Vanwege persoonlijke ontoereikendheid roept iemand van hoger hand de hulp in van medewerkers. Ongetwijfeld kan zulk een handelwijze voor personen, die de dingen van God met de maatstaf van mensen meten, onbegrijpelijk zijn. Die verbazing verdwijnt evenwel, als u vanuit het hoger gelegen vergezicht, dat het geloof biedt, de dingen tracht te zien met God’s Oog, Die gezegd heeft : “Mijn Gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn Mijn wegen niet. Zoals de Hemel Zich boven de aarde verheft, zo liggen Mijn Wegen boven de uwen, zijn Mijn Gedachten hoger dan uw gedachten “.
Zo zijn er Genaden, die niet door Engelen worden bediend, want God deelt Ze rechtstreeks uit.
Een Priester vertrouwt menige taak aan leken toe, nooit mag hij er echter in toestemmen zijn plaats in te nemen in de Biechtstoel en beslist niet Het Heilig Misoffer te laten opdragen of om welke Sacramenten dan ook.
Hier in deze kapel worden alleen Gebedsdiensten gehouden en niet, zoals de Bisschop de pers benaderde om luid te verkondigen door ontvangtoestellen en schrijverijen, over Nederland en andere landen, dat hier Erediensten zouden plaatsvinden, w.o. de mensen verstaan, dat het hier gaat om uitstelling van de Geconsacreerde H.Hostie.
Overal in den landen worden de Pelgrims toegelaten, want hoe meer men hun verbiedt te komen, des te groter groeit de toeloop.
Niet alleen uw harten doen pijn, maar ook het Mijne breekt van smart, daar de Kerkelijke Overheid dit laaghartig en afkeurend de wereld kenbaar maakte.
Weet kinderen, dat de Liefde van Jezus’ Heilig Hart en al uw goede daden tot Mijn Hofke, de stilte en de eenzaamheid zullen verbreken rondom Mijn Toren.
Om alles in enkele Woorden samen te vatten, zou men kunnen zeggen, dat er twee werkende oorzaken in het spel zijn; de niet te meten Liefde van God, Die er naar hunkert Zich te spreiden in de grote groepen biddende mensen en de peilloze armoede van de mens, die zichzelf vaak niet kent.
God heeft Almacht in Hemel en op aarde; aan ding ontbreekt Hem : in de mens niet het heerlijkste van Zijn Werken te kunnen voltooien.
Kinderen, blijft trouw aan Mijn veelvoudige Oproepen en doe gelijk uw mede-pelgrims het deden om openlijk, mondeling, dan wel schriftelijk op te komen als strijders voor Jezus en Uw Moeder.
Laat Mij niet in leegte achter. Geen enkele mens, hoe hoog hij meent te staan, kan en mag u niet verbieden om samen hier te bidden.
Ik hoor uw smekende gebeden en gezangen en daar is geen plaats voor haat, noch enig kwaad.
Moge de Priester, die vandaag wederom voorlopig, de laatste Gebedsdienst met u gehouden heeft, u zegenen en behoede God en Zijn Engelen u op al uw wegen, maar draag uw genezing dan uit, waarin anderen u zijn voorgegaan en houdt het niet voor anderen verborgen.
Vrede zij met u !

Aanmelden voor de nieuwsbrief