11 februari 1989 – 07.00

Trouwe gebedskinderen !
Op deze dag is het reeds elf jaren geleden, dat Elisabeth Mij voor het eerst aanschouwen mocht.
Het waren toen tranen van geluk en vreugde. Zij had er toen weinig weet van, dat op den dag van vandaag haar tranen plaats zouden maken voor de scherpe pijlen van laster, welke haar hart venijnige steken zouden toebrengen. Toch blijft zij met de kracht van de Almachtige een sterke vrouw en ziet dit als offer voor de zondige wereld, wat zij de Rechtvaardige God van Liefde aanbiedt.
Ook jullie treft elke kritiek welke de mensen Mij aandoen, tot in het diepst van je ziel. Uw hart blijft hunkeren naar het geluk van een beetje begrip om hier gezamenlijk te mogen bidden.
Het doet u goed telkens deze plaats te mogen betreden en niet alleen om Mij al uw liefde te geven, maar veeleer naar het devoot samenzijn, daar gij er zo behoeftig naar zijt, om al uw noden en vurige verlangens in een smeekgebed aan Mij voor te leggen.
Node ook ervaart gij opnieuw, dat de Priester zich uit voorzorg heeft teruggetrokken, voordat de Overheid hem verplichten zou, om zich tijdens Gebedsdiensten van jullie af te keren.
Weet kinderen, dat het ook deze Priester, die aan van Mijn Trouwste Zonen genoemd kan worden, pijn doet, dat Hij zijn schaapkens niet meer leiden kan op den rechten weg.
Want als u het nodig vond u van alle schuld te ontdoen, was Hij het, die u daartoe de volle ruimte gaf.
Nooit was Hij tijdgebonden, want Hij kende de ziel in nood.
Dagen is Hij op pad om de behoeftigen Het Sacrament van de Biecht te geven.
De liefde van Hem voor de mens in gevaar, slaat alles.
Wanneer u hier bij Hem uw hart mocht luchten, keerde u vol ijver en nieuwe moed weer terug naar de haardsteden, want God had door Het Sacrament van de Biecht een nieuwe mens van u gemaakt.
Mocht gij u heden opnieuw schuldig voelen, doet er dan alles voor om nog een goede Priester te vinden die u wederom reinigt van alle vlek, voordat Het Hoogheilige Pasen aanbreekt.
Kinderen bedenkt, dat de mensen nog verder de spot met alles drijven wanneer u deze plaats bezoekt en in Mij blijft geloven als de Moeder, Die hier komt als de Toren van David.
Doch geef elkeen toch een vriendelijk woord, zodat men niets kan verhalen op uw uitspraak en gedrag.
Geef het goede voorbeeld, want de Heer Die alles ziet, zal de schuldige oordelen, maar ook die niet schuldig zijn zal Hij door een heimelijk oordeel beproeven. De getuigenis der mensen bedriegt dikwijls, maar Gods Oordeel is waarachtig en zal stand houden om nimmer te wankelen. Steun nooit op eigen goeddunken, doch neem uw toevlucht tot Mij. Al wordt er ook ten onrechte iets tegen u ingebracht, moet gij het eerder met gelatenheid aannemen.
Eens zal de waarheid aan het licht komen op den dag die de Heer bekend is en de duisternis, die de mens doorgeeft aan die ander, zal plaats moeten maken voor Het Licht met altijddurende klaarheid.
De duisternis zal vernietigd worden en Het Licht zal eeuwig zijn met volmaakte zoete vrede.
Bidt tesamen met de Priester in de geest een berouwvol gebed, dan zult u met volle overtuiging van Hem de Zegen ontvangen die komt van de Vader, Zoon en H.Geest.
Blijf trouw aan Mijn Oproep, dan zal Ik voor u blijven de Sterke Toren waarop u bouwen kunt. Ave !

Aanmelden voor de nieuwsbrief