14 februari 1989 – 03.30

Mijn Geliefden !
Nog voordat de Lijdensweek van Jezus, Onze Zoon en Uwen Verlosser aanbreekt, wil Ik tot allen spreken. Gelijk een dorre akker naar water smacht, zo verlangen de kinderen Gods naar zuivere, heilige Priesters.
Voor velen was dit huis een verademing, een toevluchtsoord, waar men verdriet en berouw over alle fouten en tekortkomingen kwijt kon aan een goede luisterende Priesterziel. Hier vonden zij troost en opbeuring, want in een parochiebiechtstoel was geen plaats voor deze samenleving.
Wanneer de mogelijkheid aanwezig was, kon men zelfs in het holst van de nacht een beroep doen op deze Priester in zijn huis.
Daarnà was men dan ook volledig gerustgesteld en kwam de penitent tot die overtuiging, dat alles was goedgemaakt. Men was gezuiverd van al wat maar denkbaar was. Zij die geholpen waren spraken hun dank uit aan God, daar er tenminste nog aan Priesterapostel was die naar hun klaaggezang wilde luisteren.
Om deze behoudendheid wordt hij vaak spottend door ambtsgenoten in de hoek gedrukt.
Door velen van de zonen van Christus’ Kerk wordt aan de hun toevertrouwde kudde, het Heilig Evangelie vaak als een legende voorgesteld, een verzinsel van hun voorvaderen.
Hebben niet allen trouw beloofd aan Het Evangelie, zo ook trouw aan de Kerk ?
Waarom beweren velen, dat hun de kracht van trouw ontnomen wordt, omdat zij van mening zijn, dat Christus hen alleen laat staan, omdat de Kerk ten hedendage zware verliezen lijdt ?
Waarom moet de Kerk van nu Haar roem ontberen ?
Omdat Haar Priesterzonen de Heilige Mis vaak niet meer zien als een waar Kruisoffer. Soms zien zij de Kruisdood van Jezus als een fabelachtig verzinsel.
Kinderen, blijf daarom bidden voor die Priesters, die Het Evangelie niet meer beleven, doch veeleer verraden, evenals een van de twaalf die Jezus uitgekozen had.
Zij die de ontrouwe dienaren zijn en toch in de Kerk blijven, omdat zij gezanten zijn die het eeuwigdurend merkteken hebben ontvangen is de schuld van den boze, die vanaf den beginne al Mijn tegenstander was en nu bezig is een groot aantal Priesters te misleiden, daar hij een scheuring wil in de Kerk.
De duisternis welke steeds dichter wordt, zal een donkere nacht ondergaan en in de diepte dalen over de gehele wereld.
Maar met uwen oprechten trouw en met Het Wapen van Mijn Toren zullen wij tesamen overwinnend zegevieren.
De tijd Mijner Triomf nadert snel !
Het Torenlicht zal Haar uitstraling afwerpen als een laaiend vuur, want het duister van de nacht zal eens ophouden te bestaan van zijn donkere tijden.
Jezus wapende tijdens Zijn Leven Zijn discipelen tegen moedeloosheid, waartoe zij gebracht konden worden door de zware beproevingen welke hen in hun leven wachtten.
“De knecht is niet beter dan zijn Meester “, had Hij tot hen gezegd, toen Hij hun voorspelde, dat Hij verlaten zou worden, ook door hen !
Kinderen, evenals Jezus zult gij de gal van bitterheid en de mistroostigheid van het kruis ondervinden, maar weest welgemoed ! “Ik zal bij u zijn !”
Telkens als de Priester u zegent, zal Ik, wanneer gij uw gedachten naar Mij verplaatst, ook de Mijne er mee verenigen voor u en uw dierbaren.
Ontvang dan in het volste vertrouwen alle liefde van Uw Moeder, De Toren van David.
Gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief