25 mei 1989 – 07.00

Ik heb U uitverkoren uit het midden der wereld !
De Heer richtte Zich hier al blijkbaar tot U. Zijn Blik dringt door de eeuwen heen. Hij ziet temidden der elkander opvolgende geslachten de zielen, die Hij door vrijwillige Liefde heeft uitverkoren.
Nooit kunt gij Hem genoeg danken dat U er een van zijt.
Rede van Jezus, na Het Avondmaal tot Zijn leerlingen gehouden.
Het Avondmaal !….
Welk een indrukwekkende herinnering voor Uw geloof.
Welke treffende gedachten geeft het U in !
Plechtig ogenblik, waarin Jezus Christus, de Hogepriester van Het Nieuw Verbond, Het Geheim des Altaars instelt, waarin Hij als Slachtoffer der Liefde, Zich schenkt aan Zijn met Zijne Macht beklede Apostelen.
Tracht de Woorden van Jezus, na Het Laatste Avondmaal tot Zijn leerlingen gesproken, met aandacht te overwegen. De laatste ontboezemingen Zijns Harten leggen U Zijn Gedachten bij de Instelling van dit Liefdegeheim bloot.
Aan het einde Zijns Levens gekomen, stelt Jezus er Zich niet tevreden mee, de Hemelse Zegeningen over Zijn Beminde Apostelen af te roepen, Hij geeft hun ook Zijn Aanbiddelijk Lichaam en schenkt hun de macht, evenals elke Priester ook in deze tegenwoordige tijd, het brood en de wijn in Zijn Lichaam en Bloed te veranderen…..
En alsof deze laatste beschikking van Zijn Goddelijke Wil, die Zijn verblijf op aarde altijddurend maakte, aan Zijn Teder Hart niet voldoende ware, bevestigt Hij ze ook door treffende Woorden.
‘t Is niet meer de Meester, zelfs niet de Vriend, die spreekt, neen, ‘t is Het Vaderhart, dat Zich opent. In de Woorden : “Mijn kinderen, Ik ben bij U !” spreekt Hij tot U, maar zal elke Priester Mijn Tegenwoordigheid in Het Altaarsacrament nog wel bewaren ?
De Goddelijke Verlosser heeft U de verplichting, de zielen, voor welke Hij Zijn verblijf op aarde doet voortduren, te beminnen en bij te staan in zielenood, als Zijn laatste Wilsbeschikking, als de laatste Openbaring Zijner Liefde nagelaten.
Hoe nauwkeurig moet U niet op de gevoelens letten, nadat U dit Nieuw Gebod uit den Mond van Jezus Christus hebt ontvangen.
Zodra de Zaligmaker dit Gebod heeft gegeven, houdt Hij een weinig op met Zijn Rede te vervolgen, daar Hij naar dit Gebod geheel Zijn Wet inricht en de volmaaktheid in de vervulling er van in de beoefening der naastenliefde stelt.
“Den Geest, Dien de wereld niet kan ontvangen”.
Een vreselijk woord ! Als iemand den geest der wereld bezit, kan hij dus nimmer ontvangen den Geest van Jezus Christus.
Waarom deze volkomen uitsluiting ?
Omdat de wereld niet gelooft in de deugd en haar niet wil beoefenen en omdat zij in alles haar vermaak en haar eigenbelang zoekt.
Zij leeft overeenkomstig de zinnen en de H.Geest deelt een geestelijk leven mede, dat de zinnen doodt.
De wereld, de vijandin Gods, is in Zijn Ogen minder dan het niet, want het niet is Hem nog onderworpen.
De Zaligmaker zegt niet, dat de wereld den Geest der Waarheid niet wil ontvangen, maar dat zij Hem niet kan ontvangen, als hebbende hoegenaamd geen vatbaarheid, geen aanhankelijkheid voor Hem.
De Tegenwoordigheid van Jezus in Het Heilig Sacrament geeft vrede aan de ziel. Wijl God in haar is, kan niets haar verontrusten.
De vrede is het kostbaarste goed op aarde; Jezus Christus geeft hem met bijzondere Liefde aan de Apostelen. Hij is de Vrucht van de instelling der Eucharistie en van de eerste H.Communie, door Jezus Zelve uitgedeeld.
Steeds blijft Hij Wezenlijk en Waarachtig Tegenwoordig in Het Heilig Sacrament als de Priester hierin ook werkelijk gelooft.
Had Pio Franciscus niet ruim 50 jaren het lijden van Jezus meebeleefd en gevoeld ? Droeg hij niet duidelijk de sporen van Jezus’ Heilig Bloed in zijn zwakke lichaam mee ?
Waarom was dit nodig ?
Om de mens van nu, te herinneren dat Het Heilig Bloed van Jezus, heden werkelijk nog stroomt over de aarde.
Hierin zag men de werkelijke aanwezigheid van Jezus in Het H.Sacrament. Gedurende Zijn Heilig Misoffer werd Het Bloed van Jezus vermengd met het zijne.
Als de Priester van deze tijd, wel gelooft in Jezus’ Woorden : “Hij die vergeeft in Mijn Naam, hij zal het u vergeven, maar laat hij het U behouden in Mijn Naam, dan is er geen vergeving mogelijk”, hoe kan hij dan twijfelen aan de werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus in Het H.Sacrament ?
Ave +

Aanmelden voor de nieuwsbrief