28 mei 1989 – 14.15

Mijn Geliefden !
Alhoewel de meimaand van Uw Aller Moeder een bijzondere verering bij U heeft, kozen toch enkele van deze Bedevaartsgroep een andere weg naar de plaats in Italie, wellicht om Mij daar om raad te vragen.
Men noemt het een pelgrimstocht maar lijkt het niet veeleer op een vacantiereis omdat er dagen van genot en plezier mee gepaard gaan?
Niemand ontgun Ik een pleziertocht, dat moet op zijn tijd kunnen, maar dit kan de naam Bedevaart niet dragen.
Toen Jezus Zich aan Zijn Apostelen vertoonde in Zijn Heerlijkheid, die aan Zijne Natuur eigen is, deed de Goddelijke Verlosser ook Uw hoop in alle heerlijkheid schitteren, want Hij openbaarde U de Heerlijkheid, die eenmaal als ledematen van Zijn Geheimzinnig Lichaam zullen schitteren.
De Genade die U uitnodigt, Uwen Goddelijken Verlosser na te volgen, is een bijzonder voorrecht, U allen door Gods Genade geschonken.
Door Jezus te worden geroepen is een Goddelijke Roep.
Indien Hij U niet beminde, Hij zou U niet hebben gekozen om deze plaats aan te doen. Allen die naar hier worden getrokken roept Hij om Hem te volgen naar Calvarie en Hem in Zijn Lijden te ondersteunen met Uw liefde voor de medemens die in nood verkeert.
Hij roept U zo naar de Hemel om Hem te genieten en tot de H.Tafel om U te heiligen. Deze roep is een grote Genade van een bijzondere Liefde tot U getuigend. De Zaligmaker schenkt deze Genade slechts aan een klein getal bevoorrechte zielen.
Ofschoon Hij Zich met de grootste Liefde aan allen schenkt door de H.Communie zijn het maar weinigen, die de bijzondere Gunst deelachtig worden Hem dikwijls te ontvangen omdat zij niet schromen om het Boetesacrament, de Biecht, openlijk voor een Priester te belijden.
Zo dikwijls gij te Communie gaat moet gij U beijveren, Uw onvolmaakte gevoelens in een meer zuivere liefde tot Jezus te veranderen, Hem in Uw hart beschouwend, moet gij U naar Zijn Beeld hervormen en nu reeds het werk beginnen, dat in het uur des doods in U voltooid zal worden als de ziel van het lichaam zal scheiden en gij alleen voor Christus zult staan.
Wees niet ontmoedigd als Uw lijden of ziekbed lang aanhoudt, want Ik ben met U al roept ge Mij alleen bij Mijn Naam.
Onze Lieve Heer beperkt Zijn Almacht niet, wanneer gij Uw gebed als een machtig geroep tot den Troon Zijner Barmhartigheid doet opstijgen.
Schijnt Hij te talmen, het komt, omdat U Zijn Eer niet genoeg zoekt te bevorderen in Uw gebeden of omdat gij meer waarde zoudt hechten aan Zijn Gunstbetuigingen en Hem met des te meer vreugde voor danken zou en de herinnering aan Zijn Weldaden des te dieper in Uw harten zoudt bewaren.
Kinderen, weet dat Ik U bemin en alles voor U en de Uwen zal doen wat belangrijk is in de Ogen van God.
Ben niet steeds bezig met Uw eigen ik, maar zoek de mens in nood op om hem hulp te bieden.
Dank God voor Uw gezondheid en voor Uw H.Geloof.
Breng eerherstel aan Het Heilig Sacrament want deze eer wordt Hem ontnomen in vele Kerken.
Met de Zegen van Mijn Priesterzoon en die van Mij, groeten wij U allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief