8 januari 1984 – 14.20

Een Kind is u geboren !
Dit woord werd niet tot de wijzen, tot de voornamen der wereld gesproken, maar de Engel richtte het tot de kleinen, tot de armen en geringen.
Een nieuw bewijs, dat de Zaligmaker de armoede en nederigheid liefheeft, wijl Hij Zijne Geboorte het eerst liet verkondigen aan de armen en eenvoudigen.
Zie of Jezus in uw ziel is geboren. Aanvaardt gij het kruis, dat op uw schouder ligt ? Hebt gij willen verstaan waar een ander u op wees ? Het behoeven niet altijd verkeerde dingen te zijn waar ge op geattendeerd werd, maar het kunnen wijze adviezen zijn geweest waarmee men u heeft proberen te benaderen.
Waarom ziet de mens in zulke goed bedoelde attenties bazigheden ? Als gij onder een vriendenkring behoort en wilt blijven behoren moet gij u weten aan te passen en dermate overwinnen om niet alleen in uw eigen kringetje te blijven rondcirkelen. Het bloed zal kruipen waar het niet gaan kan en de vrede en liefde voor die ander is niet tastbaar te noemen. Wanneer gij de liefde bezit en de vrede uws harten met anderen weet te delen zal Uw Hemelse Moeder Haar Welbemind Kind u gaarne toevertrouwen en u veroorloven het mee te dragen in uw hart.
Het was Jezus niet genoeg om op aarde te komen en te wonen onder de mensen. Hij wilde ook met nog grotere liefde, dat uw hart de wieg zou worden waarin Hij opnieuw zou worden neergelegd, om u aan Zijn Tranen, Zijne vernedering, Zijn Lijden en aan de armoede Zijner Kribbe te herinneren. Hoezeer bemint gij al deze kenmerken Zijner Kindsheid.
Nauwelijks biedt uw leven er een flauwe afstraling van.
Uw eigenliefde richt u ten gronde als ge Jezus zo aanschouwt.
Hij, de Verlosser der wereld heeft de Stal te Bethlehem de voorkeur gegeven boven een paleis; deze geringe plaats heeft derhalve een hoge waarde in de ogen van God.
Dit is ontegenzeggelijk. De ootmoed en armoede van Jezus in de Kribbe verlichten de wereld met Hemelse glans.
Wat al deugden openbaart u niet Zijn Komst op aarde !
Alles in dit naar den schijn zo zwakke Kind spreekt tot u allen een leerrijke taal, alles is onderricht, zelfs Zijn stilzwijgendheid. Zijn armoede drukt het zegel op geheel uw leven. Neem daarom uit liefde tot Hem alles aan wat u Mijn kinderen mogelijk te wachten staat.
Als men van u verwacht, dat gij zwijgen moet, draag het dan in stilte in uw hart, maar als men van u een antwoord verwacht spreek dan.
Wees niet onhandelbaar voor uw gemeenschap waar gij mee samenleeft of werkt, maar weet uzelve te geven. Mocht het moeilijk zijn om dit alles waar te maken, leg je dan in handen van het Heilig Huisgezin.
Vader Jozef bleef de werkman, al woonde Hij met de Allerhoogste Koning onder hetzelfde dak. Zelfs de Wijzen uit het Oosten legden hun mantels van grootheid af om het Goddelijk Kind te gaan begroeten. Zij knielden voor Het Kind in de Kribbe en bemerkten hun kleinheid met een diep geloof.
Laat daarom al uw ontberingen welgevallen om Hem te volgen en het overtollige in menige uitgave beperken teneinde aan hen, die door hun armoede Zijn Beeld in zich dragen meer goed te kunnen bewijzen.
Doet boete Mijn kinderen en wees trouw in uw gebed. Mocht de tijd u ontbreken om het Rozenhoedje te bidden, laat dan tenminste enkele kralen van de Rozenkrans door uw vingers glijden om het Onze Vader en Weesgegroet ter overweging in je hart te sluiten. Daar zullen deze gebeden, goed verricht, tot rozenblaadjes vormen en dit zal het zaad zijn om wasdom te geven aan de rozenstruik die de koude weren zal voor het Goddelijk Kind in den koude naakten stal.
Deze Boodschap komt van Uw Hemelse Moeder Maria en dring een ander niet op tot meer geloofwaardigheid in deze.
Ik groet en zegen U allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief