31 augustus 1984 – 04.15 – Xhoffraix – Belgie

Kom Mijn dochter en volg Mij, want de tijd is vrij kort dat ge hier nog in dit land vertoeft.
De spraak der mensen zal opnieuw stof doen opwaaien waarom jij zo maar en zonder aankondiging vakantie neemt. Zij begrijpen niet waarom Mijn Hofke in Berlicum door jou verlaten werd.
Waarom….?
De Heer had jou hier nodig om jouw gedachten beter naar Hem te kunnen richten.
Jij moest hier zijn om te waken en te bidden want de wereld riekt naar verdorvenheid.
Vanwaar komt het, dat de mens, niettegenstaande hij zo dikwijls met den Persoon van Jezus Christus in aanraking komt, nog zoveel zielskwalen overhoudt ?
Hoe zal hij de weldaden des Heren bevroeden ?
Wie kan zeggen wat de liefde van Jezus Christus door de H.Communie bewerkt ? Dit is het geheim van de vrome ziel, zij alleen kent die wonderen en proeft de zoetheid ervan.
Mijn kinderen voor allen die luisteren willen, zijn wederom deze Mijner Woorden bestemd.
Betuig den Heer uw dankbaarheid; bidt Hem vooral, dat ze nimmer in uw harten mogen verflauwen. Hij komt in dankbaarheid jegens u allen te kort, wanneer gij Zijn gaven als persoonlijk goed geniet en u daarop in ijdele zelfverheffing iets laat voorstaan ; wanneer gij het gezicht uwer zonden schroomt of een heilige ingeving, die u tot uwe verbetering gegeven is, terugwijst; of ook wanneer gij er hoogmoedigen spijt over gevoelt, dat uw gebreken bij deze en die gelegenheid aan het licht zijn gekomen….
De gelegenheid om uzelven te vernederen is een grote genade.
Als gij over een liefderijke terechtwijzing of wijze raadgeving u terstond geraakt gevoelt, geeft gij daardoor aan Uwen God en Zaligmaker geen bewijs, dat de beoefening der deugd u zwaar valt en Zijn genade het u lastig maakt ?
Gij moet de liefde die Hij u betoond heeft door uw levensgedrag kenbaar maken; daarom moet u de herinnering aan Zijn Weldaden steeds levendig houden in uw geest.
Wanneer uw harten de zoete herinnering aan Zijn Weldaden bewaren, zal de dankbaarheid u aansporen Zijn Oneindige Goedheid onophoudelijk te loven.
Onmogelijk kunt u zo grote gunsten ontvangen, zonder aan vonkje van de liefde, die in uw harten gekomen is, door uw handelingen te openbaren.
De aarde geeft het zaad, dat aan haar wordt toevertrouwd honderdvoudig terug; zo moet gij het heilig liefdevuur, dat de H.Communie in uw hart heeft ontstoken, allom verspreiden.
Vreest niet de Heer uw zwakheden bloot te leggen, Hem met vertrouwen uw ellenden te openbaren. Hij kent ze immers alle en weet, dat Hij Zelf het Leven uwer ziel is en ze met Zijn Deugden als met een Kleed moet bedekken.
Iedere mens heeft het in zijn macht om de wereld te doen verbeteren, door eerst met zichzelf te beginnen. Denk bij al je goede werkzaamheden, dat het God is Die u deze gunsten verleent.
Richt door den dag je gedachten meer tot Hem.
Gun je hart die rust om meer aan Hem te denken. Dit kunt u bereiken als gij uwen medemens benadert alsof het de Heer Zelve is Die uw liefde proeven mag.
Niets is maar bevorderlijk voor de mededeling der goddelijke gunsten dan de stilte. God schept er behagen in u met weldaden te overladen, maar Zijn genade werkt zonder gedruis.
Bidt vaak de Rozenkrans, om de aarde te zuiveren van het bloed der meest onschuldigen, de ongeborene.
Smeek God de meest verlaten zielen te gedenken met Zijn Liefde.
Bidt voor de Paus, dat de zegen waarmede hij al zijn onderdanen besprenkelt, terug mag sproeien uit de liefde van zijn volgelingen.
Bidt en smeek God, dat Hij Zijn Hand slaat op de gruweldaden die men Zijn schepselen aandoet, Zijn Martelaren.
Verdrijf met uw gebed de satans uit de wereld, dan zal die leeggekomen plaats alleen God toebehoren.
Ik zegen allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief