1 januari 1982 – 23.50

Mijn kinderen, Jezus is en was altijd een Voorbeeld voor u, want Hij heeft aan den Stal te Bethlehem de voorkeur gegeven boven een paleis ! Deze geringe plaats heeft derhalve een hoge waarde in de Ogen van God. Dit is ontegenzeggelijk. De...

Lees verder
2 januari 1982 – 14.50

Mijn kinderen, Ik heb uw verlangens gehoord, die gij in stilte Mij hebt voorgedragen. Weet, dat Ik met u zal zijn, alle dagen van uw leven. Want waar een kind in nood is, daar zal de Moeder zijn om bijstand te verlenen. Laat uw wegen zichtbaar...

Lees verder
11 januari 1982 – 01.07

Nauwelijks is het eerste uur gevallen van deze nacht of de Hemelse Vader vroeg Zijn Dochter Maria wederom af te dalen naar de aarde om er wederom een korte Boodschap te brengen naar de mensheid, de volkeren van Nederland, maar ook voor andere...

Lees verder
23 januari 1982 – 08.50

Luister Mijn kinderen en zing met het koor der Cherubijnen en Serafijnen Onze Heer den lof dien Hem alleen toekomt ! Want Hij heeft Mij op aarde een man gegeven, die de reinheid en zuiverheid bezat als het licht van de zon, de maan en de sterren...

Lees verder
2 februari 1982 – 03.00

Opnieuw mag Ik u allen groeten ! En wetende, dat gij van goede wil zijt, maar dat de wereld u voortdurend bezighoudt met al het mooie wat zij u te bieden geeft, wil Uw Hemelse Moeder u den heiligen vrees inboezemen voor het kwaad, die het begin...

Lees verder
2 februari 1982 – 15.00

Lieve kinderen, die hier hebt willen zijn op de feestdag van Het Goddelijk Kind, dat Wij opdroegen in de Tempel van Zijn Vader. Waarom zult ge u misschien afvragen moest Dit Goddelijk Kind in de Tempel, evenals andere kinderen, worden toegewijd...

Lees verder
11 februari 1982 – 01.00

Vrees niet Elisabeth om Mij te zien, want opnieuw moogt ge Mij aanschouwen als de Toren van David. Gij had het voornemen gemaakt Mij te groeten bij Mijn komst van allen, die steeds opnieuw met jou verenigd zijn op deze plaats. Dit schept niet...

Lees verder
14 februari 1982 – 06.20

Wederom sta Ik op de plaats waar Ik als Toren van David Mij aan de wereld vertoonde. En evenals de ademhaling het bewijs is, dat het lichaam nog leeft, zo ook de aanroepingen tot Mij, als gij om Mij geeft. Dat gij houdt van een Moeder, Die allen...

Lees verder
14 februari 1982 – 15.00

Mijn kinderen, daar u geen gelegenheid kon worden geboden om hier aanwezig te zijn tijdens de plechtige intronisatie van Mijn Beeltenis als Turris Davidica, wil Ik u heden niet onthouden u met een bezoek te vereren. Ik weet, dat u allen gekomen...

Lees verder
14 maart 1982 – 14.30

Hier zijt gij dan allen tesamen gekomen om niet alleen Mij hier te komen groeten, maar ook om eerherstel te brengen aan Het Allerheiligste Sacrament. Velen hebben reeds de gang gevolgd toen Jezus Het Wonder liet gebeuren van Zijn Allerheiligste...

Lees verder
17 maart 1982 – 01.30

Mijn kinderen ziet uw lijden niet als een onoverkomelijk verdriet en aanvaardt uw offer niet met tegenzin. Zie eens naar Jezus ! Wat heeft Hij voor u gedaan ? Voor Hij sterven ging, heeft Deze Liefdevolle Zaligmaker door de instelling van het...

Lees verder
25 maart 1982 – 07.00

Mijn kind, waarom zijt gij zo droevig als gij weet, dat een grote troost u te wachten staat. Neem dit lijden aan als een middel om Hem des te beter uw dankbaarheid te betuigen. Luister naar de Stem van Jezus in het binnenste van je hart. Want het...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief