1 januari 1982 – 23.50

Mijn kinderen, Jezus is en was altijd een Voorbeeld voor u, want Hij heeft aan den Stal te Bethlehem de voorkeur gegeven boven een paleis ! Deze geringe plaats heeft derhalve een hoge waarde in de Ogen van God.
Dit is ontegenzeggelijk. De nederigheid en armoede van Jezus in de kribbe verlichten de wereld met Hemelsen glans. Alles in dit naar den schijn zo tere, zwakke Kindje spreekt tot elke ziel een leerrijke taal, alles is onderricht, zelfs Zijn stilzwijgendheid.
Schoon eeuwig met de Godheid verenigd blijvend, verlaat Jezus Zijn Hemeltroon en komt ter wereld. Verstoken zelfs van datgene wat Hij aan Zijn schepselen heeft gegeven. En wat biedt gij Hem ? Kunt gij overtuigend en met een eerlijk hart bevestigen, dat ge Hem liefhebt? Zo ja, hebt gij dan degenen die gij op uw wegen ontmoet hebt vandaag, hetzij persoonlijk of in welke vorm dan ook, een vredig nieuwjaar toegewenst ? Of blijft er toch iets knagen aan uw binnensten, omdat gij misschien vergeten zijt in de Kertsnacht om eerlijk en oprecht, in vredelievende overgave met elkaar het licht te ontsteken waaraan en waarnaar allen behoeftig zijn ? Hebt gij uw medemens soms met kritische blikken gadegeslagen, toen gij mocht knielen voor de kribbe om Uwen Heer te ontvangen door uw hart als een warme wieg voor te bereiden aan Uwen Verlosser ? Hebt gij den kleinen Jezus die warmte gegeven, welke gij zelf niet gaarne ontberen zoudt ? Is Hij niet geheel in uw harten nedergedaald, zonder enige verdeeldheid ? Gij omhelst
het Jezuskind, ja aanbidt Het en omkleedt Het met de windsels uwer liefde ! Hebt gij deze zodanig bevestigd, dat de wind ermee spelevaart of ze meeneemt omdat zij bandeloos waren ? Dan is opnieuw in de stal alles koud en onaanzienlijk, opdat het ontegensprekelijk blijke, dat God alleen de wereld wil redden door haar gedaante te veranderen. In de kribbe rustend, trekt Jezus de Herders en Koningen enkel door de kracht die van Hem uitgaat, naar Zich heen. Laat gij Hem het kleed der armoede; want na de kribbe en het kruis, bedekt Hij er Zich weer mede in het Heilig Sacrament. De kribbe heeft de Heilige Tafel tevoorschijn geroepen, in de eerste wilde de Zaligmaker aanbeden, aan de laatste wilde Hij genuttigd worden.
Alles is liefde in het tere Wichtje ! Heeft Zijn Broederliefde u ooit ontbroken ? Neen, want nog steeds trekt Hij elk Zijner schepselen naar Zich toe om hen te helpen het licht te vinden, om het daarna door te geven aan elkaar. Behoudt niet alleen voor uzelve die warmte, die tederheid, dat geluk, maar straal deze uit naar elke windrichting, zodat het aan windsel wordt zonder begin en geen einde. Leef als broeder en zuster naast elkaar en wees tegelijk een vader en moeder voor de hulpzoekenden ! Mocht aan van u een misstap hebben begaan of er misschien alleen nog maar op neer wordt gezien, zet dan de deur van uw eigen ziel eens open en schouw er eens in of zij misschien onbevlekt is gebleven.
Jezus sprak tot de toehoorders : “Wie zonder zonden is werpe de eerste steen op haar!” Zou er ook maar éne mens zijn, die gehoor zou mogen geven aan dit bevel van de Heer ?
Zelfs De Vrouwe Die Zich “De Onbevlekte Ontvangenis” noemen mag, zou de steen niet durven aanraken, doch naar die schuldige Haar schreden leiden en hem zeggen : “Komt zie neer op de kribbe, want ook voor u is deze Verlosser geboren !”
Het is nog niet te laat ! Zou deze boeteling dan niet veeleer zijn naakte kleed afleggen en het werpen in het vuur van het Eeuwige Licht ? Niet alleen de eerste dag, maar alle dagen die nog komen voor u, rest u allen de zegen te mogen ontvangen van de Driewerf Heilige God, de Vader, Zoon en H.Geest, die Ik u brengen mag door de Handen van Mijn eerste Priesterzoon. Blijf luisteren naar het geschrei van Het Kindeke, Dat het geweeklaag heeft vernomen van uw en Zijn broeders !
Begroet Hem als gij uw hart wijd opent !

Aanmelden voor de nieuwsbrief