13 juli 1982 – 05.00

GEBED Goede, grote Heilige Joannes Baptista, Gij die in de zalige Schoot Uwer moeder reeds voor Uw geboorte de naam ontving door Onze Heer Jezus, wij smeken U ons te willen behoeden voor alle gevaren van deze wereld. In het bijzonder vragen wij...

Lees verder
18 juli 1982 – 14.40

Nu de Kerk vandaag de feestdag viert van Onze Allerheiligste Verlosser Jezus Christus, wil Ik niet nalaten om met deze bijzondere herdenking Mij bij u te komen aansluiten. U weet, dat de Kerk van Christus vele zielen nodig heeft om te bidden en...

Lees verder
25 juli 1982 – 06.00

Mijn kinderen op de vooravond van de feestdag Mijner Ouders word Ik er telkens aan herinnerd, dat Ik, uit deze twee Godsvruchtige mensen geboren, het Kind mocht zijn, dat zulk een Vader en Moeder voor het leven ontvangen heb. Ga eens terug naar...

Lees verder
25 juli 1982 – 14.40

In aansluiting op Mijn Woorden die gij zojuist hebt vernomen, wil Ik verder tot u allen spreken. Gij hebt door de smeekbede van Mijn Priesterzoon reeds vergeving bekomen. Houdt u dan ook aan de goede voornemens die gij u hebt voorgehouden...

Lees verder
6 juni 1982 – 07.00

Als gij kinderen Gods genoemd wilt worden wees dan niet afgunstig op hen, die rustig hun eigen gang kunnen gaan. Gij hoort en ziet, dat het geluk hen altijd toelacht. Zij schijnen op alles voorrang te hebben in het leven, want de voorspoed is...

Lees verder
6 juni 1982 – 15.00

Verheugt u met Mij omdat Ik mag vertoeven bij u om het Woord te richten, dat de Vader over u zendt. U weet Mijn kinderen, dat er droefenis heerst onder hen, die zo vaak misleid worden in de wereld. Maar weet ook, dat er iemand naast u staat die u...

Lees verder
18 juni 1982 – 07.00

Bemint gij Mij meer dan dezen ? Deze zo treffende vraag die op elk ander ogenblik het hart van den Apostel Petrus van vreugde moest doen kloppen, ten bewijze, dat de Heer meer liefde van hem verlangde dan van anderen, drong nu als een scherpe...

Lees verder
19 juni 1982 – 19.00

De Harten van Jezus en Uw Moeder Maria zijn in Liefde nader tot elkaar gebracht en als het ware uitgevloeid om te smelten tot aan en hetzelfde Hart. Evenals het hart van een moeder en haar kind aan zijn met elkaar, zo zal ook de Liefde van...

Lees verder
9 april 1982 – 23.30

Voor het afsluiten van deze “Goede Vrijdag” ben Ik wederom bij U na een kort tijdsbestek. Niets hebt ge vandaag nog te vrezen want Jezus is gestorven, Zijn Lijden is voorbij ! Waarlijk, nooit meer zal het nog voor kunnen komen dat...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief