2 januari 1982 – 14.50

Mijn kinderen, Ik heb uw verlangens gehoord, die gij in stilte Mij hebt voorgedragen. Weet, dat Ik met u zal zijn, alle dagen van uw leven. Want waar een kind in nood is, daar zal de Moeder zijn om bijstand te verlenen. Laat uw wegen zichtbaar zijn om te weten welke weg gij in moet slaan, opdat gij veilig belanden mogen daar, waar de Vader u hebben wil.
Het Goddelijk Kind zal u Zijn troost verschaffen als gij uw beloftens ook waar zult maken die gij aan de Kribbe beloofd hebt.
Weet, dat Hij niet alleen uw gedachten kent, doch ook voelt aan welke behoeftens uw harten lijden. Want doordat gij allen de goede richting kiest, zult gij meerdere malen uw kruis ondervinden, de last die gij dragen zult, voor al het onheil dat op de wereld is, want gij weet door de media’s, dat er velen in de allergrootste noden verkeren, niet alleen lichamelijk, maar vooral ook geestelijk. Laat uw vertrouwen niet beschaamd worden, maar geef, mede door uw gebeden, uw aanvulling naast die van de H.Vader, Uw Opperherder. Hem bij te staan door uw nauw verband met hem, die deze toestand in de wereld niet ziet als een straf van de Goddelijke Voorzienigheid, maar om zo mede te helpen de Hemel te openen voor hen, die nog steeds dwalende zijn.
Het heeft niet alleen Mij, maar ook Uwen Heer verheugd, dat gij het Priesterlied ten gehore bracht. Hiermede zal de Eeuwige Hogepriester laten zien, dat dit zijn vruchten zal afwerpen.
Want zingend bidden heeft een dubbele waarde. Zing daarom straks het Magnificat, opdat gij daardoor de Heer looft en dankt voor Zijn tegemoetkoming aan de zonen van Zijn Kerk. Probeer in alle eenvoud steeds te vragen waar uw harten zo behoeftig naar zijn. Doch laat niet alleen uw harten overladen met rijkelijke zegeningen, maar ook de genade bekomen aan hen, die deelgenoten van de H.Vader willen zijn, Zijn medebroeders in Christus, maar ook in Zijn taak als Opdrachtgever, als Herder van de Kerk van Christus.
Hij die als Hoofd werd aangesteld en niet alleen door zijn onderdanen, maar veeleer gekozen door de H.Geest. Zorg, dat gij elke dag even uw licht laat stralen voor de meest noodlijdenden in deze wereld, door uw smeekgebeden te richten tot Hem Die de Goedertierenheid zelve is, Die aan de hartekreten van Zijn schepselen ook gehoor zal willen geven. Laat de grove uitbarstingen over de ganse wereld ophouden, zodat satans kop zal verpletterd worden, hij die steeds sluipt over deze wereld en het Volk Gods zal worden bijgestaan die door zijn val ten onder zouden gaan.
Aan Mijn Moederhart zal Ik u allen drukken, probeer dan niet (ook maar even ), u te willen verwijderen van Haar Die Jezus’ Moeder is. Niemand beter dan een moeder, voel Ik al het leed van Mijn kinderen en daarom zal Ik blijven bemiddelen bij de Vader. Want gij hebt een hart, dat zo heerlijk bidden kan en probeert ook anderen hiertoe te bewegen. Voor alles en in alles wil Ik u steeds blijven zien als Mijn kinderen, die van goeden wille zijn. Laat dat steeds zo zijn en blijf Mij steeds aanroepen als de Middelares aller Genade.
Dan zal er opnieuw vrede zijn in uw harten en het licht dat gij mocht ontvangen van het Kerstekind zult gij kunnen uitstralen voor hen die de behoeftigsten zijn.
Maak uw hart gereed om steeds opnieuw Jezus met een rein hart te kunnen ontvangen, opdat Hij u zal overladen met rijkelijke genadeschatten.
Kniel nu om de zegen te ontvangen van Mijn Priesterzoon, waar Ik Mij gaarne bij wil aansluiten.
– Maria wacht op de uitspraak van Haar Priesterzoon – …..
Moge dan de Vader, Zoon en H.Geest u allen zegenen !
Vraag aan allen om te blijven bidden voor de noodlijdenden in Polen en allen die behoeftig zijn en het moeilijk hebben.
Nu wil Ik allen danken en groeten en zeg het met deze woorden :
“Ga Mijn kinderen in vrede !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief