2 februari 1982 – 15.00

Lieve kinderen, die hier hebt willen zijn op de feestdag van Het Goddelijk Kind, dat Wij opdroegen in de Tempel van Zijn Vader.
Waarom zult ge u misschien afvragen moest Dit Goddelijk Kind in de Tempel, evenals andere kinderen, worden toegewijd aan de God der Vaderen? Omdat ook Dit Kind in alles gelijk wilde zijn aan de mens op aarde. Vandaar hebben wij ook door de inspiratie van de H.Geest de opdracht ontvangen, dat Wij Hem opofferden gelijk anderen aan de Kerk. Jezus zal steeds voor jullie zijn “De Lichtdrager “, Die u allen voorging om naar de Hogepriester Simeon te gaan om Zich te onderwerpen aan de Wil van de Vader.
Vrees niet, dat de Heer steeds niet alles aan jullie door Zijn Moeder laat onderrichten, om zo door Mijn Boodschappen te verwachten, dat wanneer gij luisteren zult ook de Hemel voor u allen geopend is geworden. Laat deze liefde die Hij u toekende, om door Zijn Verlossingswerk u mededeelzaam te zijn aan Zijn Leven in de Hemel, maar ook daarnaast met Hem mee te offeren en lijden, om deze te verdienen. Het Licht zal u voorgaan en de Geestelijke Roos zal Haar geestelijke zoetheid en geur over u doen neerkomen. Blijf immer door Mijn bijstand die Ik u geef altijd vertrouwen op de genade die God bestemd heeft voor allen die op Hem blijven hopen en de moed niet zullen verliezen om in zware beproevingen door te gaan.
Gij zijt gekomen om hier te zijn in deze ruimte van gebed om tesamen uw gezangen en gebeden te laten stijgen naar Hem, Die u steeds horen zal. Hij zal steeds met u en de uwen zijn, evenals ook Uw Moeder u nimmer zal achterlaten als wezen, maar vol ootmoed en liefde allen zal zegenen en als Voorspreekster optreden bij de Almachtige Vader. Laat in deze droeve tijden u de moed niet ontnemen, die de wereld u voorhoudt. Want altijd zal er Uw Moeder zijn en Haar Zoon Jezus, Die Ik gedragen heb en mocht opdragen in de Tempel. Vraag tijdens Uw gebeden ook door de voorspraak van Uw Moeder de zegen te mogen bekomen voor Uw Opperherder, Paus Joannes Paulus, omdat Hij veel zorgen heeft over het land van Zijn herkomst, doch ook voor die landen, die Mijn hulp het meeste nodig hebben. Ik zal dan door uw smeken allen nemen onder Mijn bescherming, weest gij dan het werktuig in Mijn Handen, zodat wij tesamen mogen bereiken, waarnaar de noodlijdende mensen zo behoeftig zijn. Steeds en ten alle tijde zal Ik er zijn om allen te helpen en ook bijstaan, bijzonder ook de zieken die gij hier hebt aanbevolen.
Dan zal er door deze gebeden ook een verhoring plaatsvinden. Weest niet bang om datgene te moeten ondergaan, waarvoor de Heer u en de uwen nodig heeft. Moge de Heer uw gebeden verhoren en dit zal door Mijn voorspraak ook voor allen verkregen worden, indien gij naar de stem luistert die uw binnenste verneemt. Laat het Hart van Jezus zegevieren en mogen uw harten toelaten, dat de Heer er Zijn intrek mag nemen. Dan zal het dat licht uitstralen, waarover Ik sprak en uw harten zullen van vreugde kloppen voor Hem en voor Haar, Die voor u allen steeds ten beste spreekt.
Dan zal het niet nodig zijn, dat gij herhaaldelijk opnieuw uw smeekbeden aan Mij voorlegt, want die ken Ik reeds vanaf de beginne, voordat de aarde ontstond en de mens geschapen werd.
Blijf allen aan van hart en geest en kom zo nu en dan in een kerk of bidkapel ook uw dank betuigen voor wat u reeds ontvangen hebt. De mens is zo gauw geneigd te vergeten wat hij door toedoen van Gods Goedheid mocht verkrijgen. Laat het niet alleen blijven in noodzaak, dat gij tot Mij komt. Want altijd en immer zal Ik uw Toevluchtsoord zijn in al uw lijden, strijden en offers.
Mogen dan door de kracht van Gods genade uw harten ontvlammen om voor altijd Uwen Heer te loven en te danken ! Ik zal u allen onder Mijn Vleugelen scharen, Die Mijn Mantel omgeeft, zodat gij u daar veilig weet. Dan zal na dit aardse bestaan u de weg vinden naar het Vaderhuis en de zielen van hen die u zo dierbaar zijn ook verlost worden. Want op het ogenblik dat Ik zal heengaan naar de Vader, zal Ik afdalen naar het vagevuur om daar de zielen te verlossen die zo behoeftig zijn en door middel van uw gebeden deze genade mogen bekomen.
Vraag nu of de Priester tegelijk met Mij de zegen wil uitspreken.
Kniel dan allen ! Ik wacht op u !
Moge dan de zegen die Mijn Priesterzoon over u allen gaat uitspreken van de Vader, de Zoon en de H.Geest over u allen neerkomen, zodat Mijn Handen u allen zullen scharen onder Mijn Moederhart.
Nu wil Ik u allen danken en groeten voor uw trouwe opkomst !
Dag kinderen ! Vrede zij u allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief