14 maart 1982 – 14.30

Hier zijt gij dan allen tesamen gekomen om niet alleen Mij hier te komen groeten, maar ook om eerherstel te brengen aan Het Allerheiligste Sacrament. Velen hebben reeds de gang gevolgd toen Jezus Het Wonder liet gebeuren van Zijn Allerheiligste Lichaam te Amsterdam, waar velen Hem weer vandaag die eer hebben bewezen.
Wij vragen u te bidden voor de vele Priesters en uw Bisschoppen, die een grote strijd voeren met de Kerk van Christus. Er zijn er zelfs die het Heilige Moment van de Consecratie onder het Heilig Kruisoffer dit maar symbolisch zien gebeuren en niet zoals u te allen tijde al geleerd werd. Waar zou dan nog de eerbied blijven voor Het Heilig Sacrament, wanneer dit Wonderlijke door de Vader, niet onder elk H.Misoffer zou plaatsvinden ?
Wij willen u vragen niet alleen tot “dezen” uw gebeden uit te strekken, doch zeker voor Uwen H.Vader de Paus, de Plaatsbekleder van Christus hier op aarde. Laat dan gebeuren door uw gebeden, hetgeen deze H.Vader Zijn Medebroeders voorhoudt, dat Het Heilige Sacrament alleen door reine, gezegende Priesterhanden wordt en moge uitgereikt aan hen die de Heilige Communie in alle eerbied willen en zullen ontvangen.
Laat niet alleen deze vraag aan u met gebeden tot hen doordringen, doch wees nederig om ook Het Heilig Sacrament op de tong te nuttigen.
Wanneer het mocht zijn, dat er slechts aan Priester aanwezig is, waar velen bij elkander zijn gekomen om Jezus te ontvangen, mag dit op de hand worden toegestaan, doch dan verlangt Uw Heer wel, dat u dit doet met alle eerbied. Velen van u hebben de woorden verstaan van de Opperherder, om zoveel waar mogelijk is, Jezus uit de Handen van Mijn Priesterzonen rechtstreeks te ontvangen, om Hem zo in uw harten te laten neerdalen.
Toen Jezus Het Heilig Sacrament des Altaars instelde op Witte Donderdag, hebben allaan de Apostelen deze Heilige Communie tegelijk genuttigd, doch Uw Moeder heeft nimmer deze Hostie aangeraakt met Haar Handen. Zou het dan worden toegestaan, dat elk schepsel dit zo maar zonder meer zou mogen en kunnen doen ?
Meerdere malen wordt, jammerlijk genoeg, de H.Teerspijze meegegeven voor de zieken, ja zelfs bijgestaan tijdens hun laatste uur op aarde. Is deze taak niet alleen gegeven en weggelegd aan de Zonen van Christus’ Kerk?
Wanneer gij straks van deze plaats zijt heengegaan, verwacht Ik van u, dat gij niet alleen geluisterd hebt naar hetgeen Ik u voorhoud, doch ook dit waar zult maken in uw opdracht, die gij als mens ieder van u hebt meegekregen.
Probeer zoveel mogelijk lief te zijn voor allen die een afkeer hebben van Jezus, Zijn Moeder, en voor uzelve !
Want als gij hun terwille zijt en uw liefde blijft uitstralen bij alles wat zij u ook aandoen, door bespotting aan de Heer, aan Uw Moeder, of degene die een opdracht uitvoeren, zal Ik u met Mijn Moederlijke Liefde de bijzondere genade verlenen. Niettemin zal uw taak zwaar zijn als gij durft uit te komen voor uw geloof. Maar denk dan aan Jezus’ Lijden en Kruisiging ! Want dan zal ook het uwen lichter vallen.
Wanneer er onder u zijn die vele ziektes en lijden te verduren hebben, bidt dan vaak het gebed, wat Ik u gaf op 8 december van het vorige jaar.
Want waarom zou Ik u niet willen horen en geven wat uw lichaam en ook uw ziel nodig zullen hebben om Het Koninkrijk te bereiken.
Straks, wanneer gij allen van hier heengaat, dank dan niet alleen Mij, maar vooral Hem, Die voor u allen stierf en daardoor naliet voor u om de H.Sacramenten te kunnen ontvangen. Moge dan door deze woorden de zegen over u neerkomen tijdens de uitspraak van Mijn Priesterzoon ! Laten Wij dan tesamen u zegenen door de Vader, Zoon en H.Geest !
Ik dank allen en groet u ! Wilt u allen volhouden waarmee Uw Heer Zijn verlangens aan U voorlegt door Mij ? Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief