11 januari 1982 – 01.07

Nauwelijks is het eerste uur gevallen van deze nacht of de Hemelse Vader vroeg Zijn Dochter Maria wederom af te dalen naar de aarde om er wederom een korte Boodschap te brengen naar de mensheid, de volkeren van Nederland, maar ook voor andere naties. Want niet alleen aan aan land wil de Vader “een Bode” zenden, maar aan de gehele wereld die Zijn volkeren bevat.
Gij moogt er trots op gaan en u erop beroemen, dat gij kinderen Gods zijt; draagt dan ook roem op de tegenslagen welke de Vader u reeds gegeven heeft en u nog geven zal, want Hij kastijdt niet aan, maar al Zijn kinderen !
Zelfs de vogelen des velds zoeken naarstig naar voedsel want de koude en honger heeft hen overvallen.
Gij zijt ledematen van Christus, ja moogt dit als eervol beschouwen.
Zeg nu niet : “dat hebben wij al zo vaak gehoord, maar waarom en waarvoor dient al dat lijden ?” Tevergeefs zoekt gij in de academies der oudheid naar een wijsheidzoeker die er cum laude voor geslaagd is.
Het is u niet onbekend, dat gij de levende tempels zijt van de H.Geest en dat gij als levende stenen geplaatst zult worden in ‘t gebouw van het Hemelse Jeruzalem. Dan zult gij er rekening mee moeten houden, dat gij met de hamer van het kruis gehouwen en geslagen zult worden, anders zult gij ruwe stenen blijven die nergens goed voor zijn en versmaad zullen worden. Ontspring dus de hamer niet waarmee gij bewerkt wordt. De liefdevolle Bouwmeester wil u mogelijk tot de voornaamste stenen maken die een schoonheid zullen vormen aan Zijn Hemelrijk. Stoot daarom het lijden door het Kruis niet van u af, maar laat deze bekwame Meester begaan, want Hij is ervaren, maar heeft u ook lief.
Maar al is Hij liefdevol, Hij is in al Zijn slagen doeltreffend en zal nooit een misser slaan, als gij u maar vredig overgeeft.
Ik ben niet gekomen om u angst aan te jagen, maar om u te bemoedigen trouw te blijven in uw opdracht die gij door uw beloften op u genomen hebt. Verheug u daarom, wanneer God u bedeelt met het kruis, want het hoogste goed staat u te wachten, zonder dat gij er weet van hebt. Het kruis is er om de ruwe bolster een blanke pit te bezorgen. Evenwel met opzet moogt gij u geen kruis aanmeten door eigen schuld. Want men mag geen kwaad doen om een goed doel te kunnen bereiken. Behoudens een bijzondere ingeving mag men zijn lichaam kastijden, doch de handelingen niet verkeerd verrichten om daardoor door de mensen geminacht te worden.
Een lichtzinnige ziel deinst terug voor de strengheid des kruises, maar uit het Tabernakel komt het liefdevolle woord, dat wel in staat is haar onverschilligheid in vurige ijver te doen veranderen. Deins niet terug voor de smarten die de hemelvreugde voorafgaan.
Als Jezus op het Altaar tegenwoordig is en de Priester bidt, denk dan niet meer op de aarde te zijn, maar in de Hemel, waar uwe ziel, van elke verstrooidheid vrij, zich met de zaligen verenigt. Terwijl de Priester u de H.Communie geeft zal hij het teken des kruises maken met de H.Hostie om u te leren, dat het Sacrament en het Kruis alles in zich sluiten wat gij moet liefhebben.
Het H.Sacrament, waar Jezus altoos onder de mensen tegenwoordig is en Zich dagelijks opoffert voor hen waarvoor Hij de Hemel geopend houdt.
Zoudt gij onder het Kruis waar Jezus hing te sterven een onverschillig toeschouwer kunnen zijn van Zijn Lijden; hoe zult ge dan zonder emoties zijn voor Zijn Bloed, Dat op elk Altaar met even zoveel liefde vloeit als op Calvarie ?
Schrik daarom niet terug voor de rampen die over u komen, want deze zijn een kastijding voor uw ziel en een leven voor de Eeuwigheid.
Kom, vlucht in Mijn Hart en laat er u strelen en bewijs daarmee, dat ge een Hemelse Moeder hebt en een Vader, Die met u Zijn Hemels Paradijs wil delen om u voor altijd gelukkig te zien.
Laat Hem u dan tekenen met het Kruis Zijner Liefde en ontvang daardoor Mijn Zegen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief