11 februari 1982 – 01.00

Vrees niet Elisabeth om Mij te zien, want opnieuw moogt ge Mij aanschouwen als de Toren van David.
Gij had het voornemen gemaakt Mij te groeten bij Mijn komst van allen, die steeds opnieuw met jou verenigd zijn op deze plaats. Dit schept niet alleen aan Mij veel vreugde maar ook behagen bij God. Pater Pio verkoos ditmaal wederom Mijn reisgezel te zijn. Wanneer deze grote dienaar Gods zijn zegeningen heeft verricht mag Ik hem volgen met hetzelfde gebaar.
Kom Mijn dochter staat op en laten wij gaan tot Hem Die Mij gezonden heeft ! Want samen den Heer aanbidden, loven en prijzen heeft een diepere en zinvollere betekenis. De woorden die Ik zal uitspreken, in de nabijheid van Mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus, zijn voor alle volkeren van kracht. Als gij den Heer wilt bezitten moet gij u eerst door een levendig geloof diep van Zijne tegenwoordigheid doordringen. Kunt gij u ooit zo diep vernederen als de staat waarin Zijn Liefde Hem gebracht heeft ?
Zoudt gij Hem niet beter de vraag kunnen stellen : “Zijt Gij het werkelijk, o Mijn God…en wie ben ik ?”
Verneder u zo diep bij de gedachten aan de wonderen als gij kunt, die de Goddelijke Liefde in u gewrocht heeft. Want de Almachtige werd voor u de Emanuel, God met U, in U en geheel aan U !
Breng eerbiedige, doch met liefde en dankbaarheid gepaarde hulde aan de Allerheiligste Drievuldigheid, aan den Vader, Die u Zijn Welbeminde Zoon heeft geschonken, aan den Zoon, Die Zich met Zijn Heilige Mensheid innig met u verenigd heeft, aan den Geest van Liefde, Die het Allerheiligste Lichaam van Jezus gevormd heeft.
De Heer zal u dikwerf door Mij verwijten doen, u wellicht vernederen, maar dit geschiedt om u trapsgewijze tot een volmaakter leven op te voeren. Bidt Jezus daarom u de genade te verlenen Zijn Leven tot het uwe te maken. Leg vervolgens, zonder u enigszins geweld aan te doen, uw geheugen kalm en rustig aan Zijn Voeten neder en bidt Hem het van onnutte en ijdele gedachten te bevrijden en met de gestadige herinnering aan God, aan Zijn Grootheid en Barmhartigheid jegens u te vervullen. Houdt u dankbaar bezig met elke genade die gij ontvangen hebt.
Bidt Hem, dat Hij alle dwaling en elke verkeerde redenering er uit verwijdere, het met het licht des geloofs verlichte en al de evangelische leringen er diep in te prenten. Bidt den H.Geest het met Zijn gaven te vervullen.
Vraag bijzonder om die, waaraan gij het meest behoefte hebt.
Offer den Heer uwen wil op en bidt Hem, dat Hij Zich gewaardige, Uwen wil in de beoefening der deugden te versterken en het met de Zijnen steeds te verenigen. Breng Hem het offer uwer zintuigen.
Offer aan Jezus uw ogen op, opdat Hij ze voor de zonden en gelegenheid tot zonden sluiten om u te bekwamen, God in alle schepselen te zien. Uw oren, opdat zij gesloten blijven voor de verleidende stemmen der wereld en zich alleen openen voor de influisteringen Gods en het harmonisch concert der schepselen te horen, die Hem prijzen, lofzingen en u opwekken Hem boven alles te beminnen.
Den reuk, opdat de geur der deugden van Jezus Christus u overal tegemoet wasemen.
Den smaak, opdat gij in niets anders genot moogt vinden dan in Jezus.
Het gevoel, opdat gij in geheel uw gedrag en in al uw handelingen werkzaam, behoedzaam en zedig moogt wezen. Moet gij niet beamen, dat het Communiceren van het H.Sacrament tot dusver slechts een soort van wapenstilstand met de wereld was, wier geest gij niet verbannen kunt uit uw hart ? Vraag, dat Jezus leve in uw gevoelens. Het Hart van Jezus vervulde slechts aan verlangen, aan gevoel, de liefde tot Zijn Vader. Alleen Diens Wil volbrengen.
Diens eer bevorderen was het doel van al de bewegingen van dit Goddelijk Hart. Het kende noch vrees, noch smart, noch vreugde, noch hoop buiten God. En om aan den drang Zijner liefde te voldoen, bekommerde het Zich niet om den tegenstand der zinnelijke natuur. Hebt gij ooit uw verlangen uitgedrukt enkel en alleen volkomen met Jezus verenigd te worden ? De geest van onze mond, zeide de Profeet Jeremias, is Christus de Heer.
Gelijk de schaduw den persoon die haar geeft onafscheidelijk volgt, zo leeft gij in de schaduw van Jezus Christus, welke Zich over uw leven verspreidt. Zo gij dan den kelk des lijdens, die uw hand aan uw lippen brengt met dankzegging aanneemt, moet gij Hem meer en meer van nabij volgen en uw hart verwond worden door de doornen die den weg naar Calvarie versperren, dan zult gij u gelukkig achten wanneer gij ook uw bloed met het Zijne kunt vermengen en gij uwen tranen en smarten zult opdragen als een zoenoffer van liefde, dan zult gij pas waarachtig kunnen opzien naar het licht van de Toren die Zijn oorsprong vond bij het geslacht van David, om vervolgens door zijn poorten naar binnen te gaan. Uw schreden zullen u de weg wijzen die gij moet inslaan, want het Licht zal u omgeven en de Heilige Deur zal Zich vanzelf openen. Kom, wacht niet te lang om de plaats te betreden en laat uw kans niet aan u voorbijgaan, opdat gij er bij zult horen, want daar zult gij kracht en zegen bekomen, die Ik u geven mag door den Vader.
Leef in vrede met elkander !

Aanmelden voor de nieuwsbrief