23 januari 1982 – 08.50

Luister Mijn kinderen en zing met het koor der Cherubijnen en Serafijnen Onze Heer den lof dien Hem alleen toekomt ! Want Hij heeft Mij op aarde een man gegeven, die de reinheid en zuiverheid bezat als het licht van de zon, de maan en de sterren.
En Hij, Die Jozef genoemd wordt, heeft het Woord van de Engel begrepen toen Hij in stilte die nacht wilde weggaan van Zijn Bruid, daar Hij niet wist welk groots gebeuren er bij Haar had plaatsgevonden.
Hij wilde Haar echter niet in opspraak brengen, doch verlaten, daar Hij vreesde, dat Zij aan een andere man Haar Lichaam had gegeven, daar de omvang van Haren Schoot het duidelijk beeld hiervan liet zien.
Toen Hij echter van de Engel mocht vernemen wat er plaats gevonden had, prees Hij God, Die Hem zulk een verheven Vrouw aan Zijn zijde had geplaatst.
Op talrijke plaatsen viert men heden het verlovingsfeest van Vader Jozef en Diens Bruid Maria.
Doch de meesten zijn hiervan niet op de hoogte en vieren deze verloving op een andere datum. Evenwel zijn Wij verheugd, dat dit gebeuren nog feestelijk wordt herdacht op aarde.
En wanneer men dit gebed, gebeden tot de Onbevlekte Moedermaagd, naar den Hemel laat stijgen, zal deze smeekbede ook Vader Jozef treffen. Want Hij koos de Geringste der Vrouwen op aarde, Die enkel alleen de deugden bezat van reinheid en liefde ! Van gehoorzaamheid en dienstbaarheid !
Ook mag Deze Zich noemen de Vrouwe, Die de vergevingsgezindheid bezit en aan elkeen de Genaden mag uitdelen, die nodig zijn om het Hemelrijk te bekomen.
Alleen de helse slang, die verstrooidheid brengt onder Haar kinderen, zal Zij met voeten treden om deze aartsvijand te weerhouden, dat hij al Haar nakomelingen voor het verderf zal strikken.
Daarom zal het gekozen prentje de zege behalen en de schaduwen zullen wijken voor het Licht wat Zij uitstraalt.
Zet daarom uw licht niet onder de korenmaat, maar zie op naar de lichtbundels die vanuit den Toren naar de aarde schieten om elke zandkorrel te overstralen !
Bidt veel tot de H.Michael, opdat hij u allen beschermen moge en wees een zoete lichtstraal voor uw medemensen.
Want dan pas zal er vrede zijn op aarde, waarnaar elke mens uitziet!

Aanmelden voor de nieuwsbrief