14 februari 1982 – 06.20

Wederom sta Ik op de plaats waar Ik als Toren van David Mij aan de wereld vertoonde.
En evenals de ademhaling het bewijs is, dat het lichaam nog leeft, zo ook de aanroepingen tot Mij, als gij om Mij geeft. Dat gij houdt van een Moeder, Die allen bemint. En voordat gij gevormd werd in de schoot van uw moeder, behoorde gij Mij reeds toe.
Al zou men tegenstrijdig deze woorden niet beamen, omdat men Mij niet wil erkennen, toch zult ge Mij tegen wil en dank moeten aanvaarden als De Moeder, Die God u gaf.
Toen de Vader de wereld schiep, wilde Hij de mens niet anders dan alleen Zijn Eigen Gelijkenis schenken. De mens heeft het recht in eigen hand gekregen om Zijnen Heer te volgen of wel te verlaten.
Wanneer gij het eerste onderhoudt zal voor u de poort van het Rijk van Davids Zoon geopend zijn. Doch wanneer gij het laatste najaagt, zult gij tot niets worden teruggebracht, waaruit de Schepper u geschapen heeft. Blijf Mij daarom zien als Moeder, Die alleen het “beste” wil voor Haar kinderen. Gij zult weten, dat ge uit stof en as gevormd werd en daar terecht komt, waarheen de wind u brengen zal als ge niet luisteren zult naar de oproep van een Moeder, Die Maria genoemd wordt, de Moeder van Gods Zoon, Die Zijn Menselijke Oorsprong vond door de H.Geest in de Schoot ener Vrouw, Die ook Uw aller Moeder werd.
Gij hebt meermalen bevestigd Mij lief te hebben. En zo gij dit oprecht meent kunt gij niet anders doen dan ook uw medebroeders en zusters beminnen. Ook wanneer aan van de uwen geen juiste handeling mocht hebben begaan moet gij hem toch blijven zien als aan Mijner kinderen. Het is makkelijk te zeggen, dat ge Mij bemint. Maar hoe kunt ge Mij liefhebben als gij uw broeder of zuster in het daglicht zet, wanneer deze misschien onwetend u benadeelden ? Hoe weet ge u te verzekeren, dat dit grove leugens zijn ? Ziet de wereld rondom u heen ! Misschien kunt gij de schepselen tellen die u beminnen. Zouden zij, die gij niet kent u dan allemaal haten ? Daar kunt gij grotendeels zelf voor waken.
Heb daarom lief zoals ge zelf bemind wilt worden, doch stoot niet af zoals ge zelf gehaat zult worden. Wie geen boze neigingen in zich heeft, hoeft ze niet uit te roeien om tot heiligheid te geraken. Wees niet ontevreden met de plaats die God u aangewezen heeft. Wanneer het tegenwoordige leven u verdriet doet, of de herinnering aan het verledene evenzeer als het mistrouwen in de toekomst een sombere schaduw van bitterheid werpt over de dagen van uw leven, zo moet gij toch proberen standvastig te blijven, hetgeen gij als christenmens verplicht zijt te onderhouden !
Die levendigheid der verbeelding is in het verborgen leven een beletsel voor den vrede. Stel geen al te groot vertrouwen in dat aanhoudende streven naar grootse dingen, terwijl zelfs in de vervulling der meest gewone plichten u de moed ontbreekt.
Houdt de zucht, om uit te blinken tegen en zet alles ter zijde wat uw krachten nutteloos verspilt en de vervulling uwer plichten in de weg staan.
Probeer de voetstappen te volgen van uwen groten voorganger Paus Joannes Paulus II, welke gij met recht “Helige Vader” noemen moogt.
Luister daarom alleen naar hetgeen Hij zegt door de mond Zijner onderdanen, Mijn Priesterzonen en gij zult de goede wegen bewandelen. Dan zal de Deur des Hemels ook voor u bevatten de Toren van David, Die door Haar lichtstralen de ganse bevolking der aarde Haar richtlijnen biedt en alle schaduwen door dit Hemelse Vuur doet wijken.
Laten wij tesamen dien weg inslaan en gaan wij tesamen er dag en nacht voor strijden u allen te scharen onder de vleugelende wieken van de Verrezen Toren Die gevormd en gekneed werd door des Vaders Almachtige Hand.
Dan zult gij bereiken het Huis, dat voor u allen geopend werd.
Keer u niet om, maar kom en volg Mij !

Aanmelden voor de nieuwsbrief