17 maart 1982 – 01.30

Mijn kinderen ziet uw lijden niet als een onoverkomelijk verdriet en aanvaardt uw offer niet met tegenzin. Zie eens naar Jezus !
Wat heeft Hij voor u gedaan ? Voor Hij sterven ging, heeft Deze Liefdevolle Zaligmaker door de instelling van het H.Sacrament uw hart tot laatste rustplaats gekozen en Zijn Heilig in het Kleed der onsterfelijkheid gehuld Lichaam, voor u bestemd.
Het u te laten behouden zou reeds de hemel op aarde zijn.
Hij geeft Het u, maar slechts voor korte tijd. Alleen in het Tabernakel is Zijn Verblijf altijddurend. Hij wordt altoos door op het Altaar geofferd, waar Hij steeds leeft tot uw geluk.
Met een eeuwige liefde heb Ik u bemind ! Was dit woord niet het eerste, wat Hij onder Het Hulsel der Heilige Hostie verborgen, tot u richtte ? Zijn voortdurende Tegenwoordigheid in het Aanbiddelijk Sacrament des Altaars herinnert u aan die oneindige liefde, welke Zich van eeuwigheid aan u wilde schenken.
De H.Hostie is het middel om dit doel te bereiken en zo zelfstandig met u te verenigen. Zeer weinig mensen hebben Hem gezien in de dagen van Zijn sterfelijk leven. Slechts enkelen hebben Zijn Woord gehoord.
Velen hebben Zijn weldaden ontvangen, ja zelfs zonder Hem te kennen.
Ontelbaren laten Hem achter in het koude, stille Tabernakel, terwijl ook Hij naar een warm mensenhart hunkert. Doch de mens is koud en bezit geen plaats meer voor het Heilige der Heiligen. Ja, zelfs ontelbare Priesterzonen voelen de waarde niet of nauwelijks aan van Het Heilig Kruisoffer, hetwelk door hun verbond met de Heer elke dag hernieuwd dient te worden.
Hoe ziet men het offer van de H.Mis ?
Is het voor velen niet een alledaagse sleur geworden ?
Gaat men niet al te graag over in een oecumenische gebedsdienst ?
Wij moeten toch tot elkaar komen is hun mening.
Jawel, tot elkaar, maar dan in de liefde ! Er bestaat bij God geen zelfde gelijkenis van Kruisoffer en gebedsdienst.
Hoe kan men een avondmaal Misoffer noemen ? En wanneer kan er een H.Mis plaatsvinden zonder Offerande en Consecratie ? Waarom wil men zich het liefst zo graag verschuilen achter de Stedenhouder van nu? Hij moet het maar waarmaken !
Hij is er immers de mens naar.
Waarom spreekt gij over een ouderwetse Paus ? Hebt ge Hem niet zelf gekozen ? Werd er niet gejuichd, toen er eindelijk iemand was die deze zware taak op Zijn schouders durfde nemen ?
Hij is een “grote zoon” van de Kerk met een uitmuntende liefde voor de lijdende, zoekende mens, maar hij is niet de man, die een beetje begrip toont voor hen die het liever wat kalmer aan doen. Iedereen heeft toch rust nodig ! Men wil slapen !
Doch deze Paus wil iedereen wakker schudden. Hij deinst niet terug om een zware en verbitterde strijd te leveren met hen, die hem kozen tot Opperherder van Christus’ Kerk.
Ziet gij dan niet, Mijn kinderen, dat zulk een H.Vader nodig is om een kerkscheuring te voorkomen. Is hij niet de “Geroepene” voor de strijdlustige mensheid ?
Hij legt alles zo eerlijk mogelijk uit om de liefde te brengen onder al zijn volgelingen. Hij bidt en offert, ook voor hen die hem niet gehoorzamen. Heeft de wereld ooit een Opperherder gekend, die het beter deed dan deze H.Vader ? De bedriegelijke schijn der wereld verblindt de mens.
Maar deze Paus helpt iedereen op weg, om vrede te stichten bij elke onrust. Zijn hart wordt bewogen als gij hem alleen maar aanstaart. Luister dan ook wat hij u zeggen zal, want hij is, evenals Johannes de Doper, de voorloper van Christus.
Zorg, dat gij eerbied krijgt voor uw eigen lichaam, dan zal ook uw ziel de zuiverheid genieten die de Barmhartige God de Vader u schenken zal. Denk vooral dezer dagen aan het bittere Lijden van Jezus. Als gij een ramp verneemt, mijlen ver van u verwijderd, zijt gij het vlug vergeten, welke smart uw medebroeders getroffen heeft. Doch komen ze dichterbij, dan is er uw mond vol van.
Ook uw land zal God niet sparen als gij Hem voorbijgaat.
Luister naar de Zonen van Christus’ Kerk, die nog durven te spreken in het openbaar over God en Godsdienst.
Over het kwaad, dat de mens in haar greep houdt. Bidt vooral in deze dagen van voorbereiding van Jezus’ Lijdensweek het Rozenkransgebed, maar dan wel met eerbied en aandacht.
Velen van uw dierbaren zijn van u heengegaan, maar ook voor u komt eens de dag, dat uw lichaam ineenstort.
Zorg dan, dat ge uw ziel levendig houdt en bidt het gebed, wat Ik u wederom geven zal:

O, Allerzoetste Jezus, hier voor Uw Beeltenis neergeknield weten wij, dat U het Vleesgeworden Woord zijt, dat onder de mensen woont.
Door Uw Heilig Lijden hebt U ons de gedachtenis nagelaten, dat wij U als een Broeder mogen beschouwen.
Geef, dat wij het diepste Geheim van Uw Kostbaar Lichaam en Bloed beter kunnen begrijpen, om daardoor een nog grotere liefde tot U te verkrijgen.
Want dan pas zullen wij U op een passende en waardige wijze aanbidden en liefhebben.
Geef ons de genade om U beter te leren danken, daar Gij door dit Heilig Sacrament ons de verlossing hebt geschonken van de eeuwige verdoemenis.
Wanneer Gij voor ons niet gestorven waart, hadden wij het geluk nimmer gekend U als Onze Oudste Broeder te mogen aanspreken.
Wij beseffen nog zo weinig Heer van wat Gij voor ons gedaan hebt en nog dagelijks blijft doen onder Het Heilig Misoffer.
Want telkenmale moet het Grote Moment van de H.Consecratie een ware Offerande voor U betekenen.
Dit geschenk van Uw Eigen Lichaam en Bloed aan Uw kinderen, overtreft de volheid van Uw liefde voor ons.
Hoe weinigen zullen U met een rein hart kunnen ontvangen ?
Welk een vernedering moet het telkenmale voor U zijn om af te dalen in het onwaardige verblijf onzer zielen.
O, Liefste en Allerzoetste Jezus, Gij Die het Gedenkteken van Gods wonderwerken zijt, geef ons een vleugje van de zoete dauw Uwer Liefde, zodat wij de Kelk des Heils leren drinken – door het kruis, dat Uw Vader op onze schouders legt – niet van ons af te wenden.
Geef, dat wij de bitterheid van Uwen Lijdenskelk zullen begrijpen. En laat ons eens de genade bekomen om bij ons stervensuur de Heilige Teerspijze te mogen ontvangen.
Heer Jezus, Band van Liefde en Eendracht, blijf bij ons, ook als de avond valt, zodat wij ons veilig weten aan Uw Goddelijk Hart, om zo de laatste Heilige Wonden te kussen, die wij U hebben aangedaan.
Ontsteek in ons de vlam van een vurige liefde tot U, zodat wij de vruchten Uwer Verlossing voortdurend mogen gevoelen en zo het onderpand der toekomstige Glorie voor altijd zullen prijzen en aanbidden.
Amen.Deo Gratias !

Al zegt gij veel van Uw Hemelse Moeder te houden, verwacht Ik daarnaast, dat gij u meer en meer richt tot Uwen Heer via Mij. Gij kunt Mij niet liefhebben zonder Hem te willen bezitten en evenzeer Hem niet alleen beminnen zonder Zijn Moeder als de Uwe te aanvaarden. Wij zijn en blijven verenigd met Vader Jozef.
Wij vormen tesamen een Gezin waarvan u ook deelgenoten werd op de dag voor Zijn stervensuur. Laat Ons dan ook niet tevergeefs roepen om vurig naar uw liefde te verlangen, zodat zij uit zal stralen tot al uw medebroeders.
Want dan zult u worden opgenomen en binnengelaten worden in Zijn Koninkrijk.
Komt, laten wij gaan om te komen tot Hem.
Hij wacht op ons !

Aanmelden voor de nieuwsbrief