25 maart 1982 – 07.00

Mijn kind, waarom zijt gij zo droevig als gij weet, dat een grote troost u te wachten staat.
Neem dit lijden aan als een middel om Hem des te beter uw dankbaarheid te betuigen.
Luister naar de Stem van Jezus in het binnenste van je hart.
Want het is Uw Vader, Uw Vriend, Die u teder bemint, Wien geen uwer belangen vreemd is. Hij spoort u zelfs aan Hem uw leed te openbaren. Niet alleen hoort Hij u aan, maar Hij voorkomt zelfs de smartelijkste bekentenis uwer ellenden. Hoevelen zullen er aan denken om naar het verborgen lijden uws harten te vragen. Neen, veeleer benijden de meesten u, omdat gij volgens hen veel dichter bij Mij staat dan wie ook.
Hoe kunt gij dit beweren Mijn kinderen ?
Allen zijt gij bevoorrechten als gij uw geloof bewaart. Heeft Hij niet voor allen geleden en werd Hij niet gegeseld voor de verlossing Zijner kinderen ? Is Hij niet voor allen de kruisdood gestorven ? Ook voor u !
Hij wilde komen op de wereld, om de mensen te doen begrijpen hoe zij het Hemelrijk verdienen konden.
Dit was de dag waarop Ik het Moederschap mocht ontvangen van de H.Geest, door het bezoek, dat Mij door de Engel gebracht werd met de vraag of Ik Mij dienstbaar wilde maken voor deze Heilige Taak en Mijne Schoot wilde vrijmaken voor Het Goddelijk Kind.
Door velen werd Ik tijdens Mijn aardse leven benijd, daar Ik de uitverkorene was geworden en gaan vrouw die uit vooraanstaande familie voortkwam.
De Vader nam de Allerminste aan onder Zijn schepselen om Zijn Zoon aan Haar toe te vertrouwen. Velen in die tijd zagen deze Maagdelijkheid als bedrog waarvoor Ik gekozen werd.
Doch de Vader besliste, niet Ik ! Alleen liet Hij aan Mij de keus het “jawoord” te geven. Na dit uitgesproken te hebben aan de Bode van God wist en voelde Ik dermate welke zware taak Mij te wachten stond. Zelfs voor Mijn Maagdelijke Echtgenoot Jozef moest Ik Mijn gegeven Woord nog verborgen houden. Ik begreep echter vanaf dat ogenblik, dat hij, wanneer Mijn Moederschap merkbaar was, dit als een teleurstelling moest verwerken. Was het soms ongewoon, dat hij bij het aanschouwen van de omvang Mijner Schoot hevig geschokt was in de ontrouw Zijner Bruid Maria ? Was dit niet aan van de vele smarten die Wij verduren moesten ? Ik word genoemd De Levende Vorm Gods, daar in Mij alleen natuurgetrouw de Godmens gevormd werd, zonder dat Hem ook maar ooit aan enkele trek der Godheid ontbreekt. Altijd zullen er in de geschiedenis mensen zijn, die niet geloven, dat Ik de Maagdelijke Moeder werd van Jezus de Zoon van de Levende God. Evenzeer zullen niet allen aannemen, dat Ik Boodschappen naar de aarde zend, omdat zij van mening zijn, dat deze niet door de Hemel werden uitgegeven.
Dat kan toch immers niet ! De Moeder Gods zal toch zo niet spreken in het leven van de mensen. Dit is comedie, een zuiver toneelspel, een waar verzinsel. Hoe lang en veelvuldig zijn immers deze Boodschappen ? Neen, aldus de mensen, dat kunnen geen Hemelse Woorden zijn, die de Moeder Gods zou gesproken hebben.
Welke mens zou het waar kunnen maken om tijdens massale gebeden, andere woorden neer te schrijven als die op dat ogenblik gebeden worden. Zou menigeen niet met alle mogelijke moeite er tegen moeten vechten, om iets anders op het papier te laten verschijnen dan de klanken van gezangen en gebeden, die aan hun oren ontleend worden. Ga er eens voor zitten om een bovennatuurlijke Boodschap neer te schrijven, die anders overkomt dan de bekende wisselende gebeden of gezangen die honderden mensen ten gehore brengen.
Waarom durft gij te beweren, dat de Moeder Gods dergelijke Boodschappen niet gegeven kan hebben, omdat gij haar niet begrijpt? Waar komt opeens uw uitspraak vandaan, niet meer te zullen komen bij Mijn Verschijnen in ‘t Hofke, maar liever met een klap de deur van de bidruimte wenst dicht te slaan. Wilt gij liever uwen eigen weg gaan ? Moet gij u niet verwonderen als het kruis, dat gij te dragen hebt steeds zwaarder drukken zal.
Hij offerde Zich op voor alle mensen, dus ook voor jou !
Hij verdraagt van uw kant alles, wat Zijne Heiligheid en Zijn Liefde kwetst. Weest ook gij niet minder bereid tot alle offers die over u komen.
Onderwerp u aan het lijden, ook aan dat wat het meest dodend is voor uw zinnelijke natuur.
Door medelijden bewogen bedekt Jezus uwe ellende met de verdiensten van Zijn Offer en biedt uw geloof en uw vertrouwen te midden uwer kwellingen Zijnen Hemelse Vader aan.
Niet aan elke verwachting kan Ik meer voldoen om te spreken, dus zeg Ik u vaarwel voor lange tijd.
Moge de Heer u zegenen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief