1 januari 1981 – 18.15

Nu wil Ik spreken tot allen! Dit is daarom een Boodschap voor de gehele
mensheid. Men moet leren elkander te beminnen met dezelfde liefde
waarmede Jezus u Liefheeft. Kom dan Mijn kinderkens en luister, nu
gij opnieuw de kans geboden krijgt om Mijn Woorden te aanhoren.
Mijn geliefden! Waarom verlangt gij telkens naar nieuw Voedsel, terwijl
gij reeds zovele Woorden van troost en bemoediging ontvangen hebt, niet
alleen door Mijn Boodschappen, maar ook door de Stem, die u innerlijk
verneemt. Gij kent het verschil tussen goed en kwaad. Gij weet waarmee
gij uw Heer bedroeft. Ge hoeft alleen maar te denken en
stilzwijgend te luisteren, wat u in herinnering brengt om terug te
blikken naar al die Genaden die elke mens gedurende deze 19 eeuwen al
reeds ontvangen heeft. Roep er enkelen op in uw geheugen. Zij
mogen dan als vurige pijlen uw hart van liefde ontsteken jegens uw Heer
Die iedere dag wenst te wonen in elk mensenhart, hoe armzalig het er
moge uitzien. Om uw vertrouwen op te wekken, zult gij toe moeten geven,
dat uw hart, wanneer het behoefte heeft aan warmte, gij zult spreken tot
die Godmens, Die met aan enkel Woord de wereld gemaakt heeft en Die ook
met aan Woord al het geschapene Heilig maken kan. Oefent Hij Zijn
Almacht niet uit tot ieders geluk, wanneer Hij telkens opnieuw Zijn
Heilig Lichaam en Bloed door de Kracht van dat éne Woord, onder de
gedaante van Brood en Wijn, dat alsdan niet meer aanwezig is op het
Altaar, Tegenwoordig zal zijn om Zich opnieuw geheel en al te geven aan
Zijn geliefde? Beloof daarom steeds, dat gij aan de zonden sterven zult,
teneinde aan de vruchten van Jezus’ Dood, Die Zich in uw plaats Offert,
deelachtig te worden. Vergeet nimmer, dat Jezus, terwijl Hij u Zijne
Verdiensten toevoegt, u werkelijk van uw zondenlast bevrijdt, wil uw
geweten er in het vervolg niet meer mee bezwaren. De Priester zamelt de
vruchten van Calvarie als het ware bijeen door de kruistekens, die hij
zo dikwijls maakt, als er Wonden waren in het Heilig Lichaam van Jezus.
Al het Bloed, Dat uit die Wonden vloeit, is u allen geschonken. Uit die
Aanbiddelijke Wondtekenen van Jezus’ Heilig Hart vloeien enige Druppels,
Die op de uwen zullen terecht komen om het zodoende geheel te reinigen.
De Hand van uw Moeder vangt al deze rijkelijke Genadeschatten op,
teneinde ze door te geven aan Mijn kinderen. Jezus Christus
verzekert u, dat Zijn Vader in de Hemel ook uw Vader is. Zijn Hand
heeft uw wonden genezen, door u vergeving te schenken en heeft u in
Zijn Lichaam het Manna des Hemels, het Brood des Levens bereid, dat gij
met het volste vertrouwen ontvangen zult teneinde sterkte te verkrijgen
op uw met kruisen bezaaide pelgrimsreis, wier einde de Hemel is.
Ga uw God, Die uw Vader, uw Vriend, de Geheimzinnige Wijnstok
is, waarvan gij een zeer klein, nietig takje zijt, met een hart vol
vreugde en vol liefde tegemoet. Geef u geheel aan Hem door de
voorspraak van Vader Jozef, opdat gij door de Goddelijke Kracht, die Hij
u wil mededelen, gevoed en levend gemaakt zult worden. Begin dit
nieuwe jaar, wat gij verkregen hebt van uw Heer met frisse levensmoed,
maar ook met een ware zuivere liefde tot uw medemens, opdat elkeen
straks de reinheid van elke vrucht zal kennen. Weldra moge, door de
Liefde welke de Hemelse Vader u allen toedraagt, de Vrede spreiden over
al uw verdere levensdagen, de Vrede Gods, die elk gevoel van vreugde
overtreft, deze Vrede van Jezus Christus die ten eeuwigen leven leidt.
Die uit de vergiffenis der zonden voortkomt en uit de voldoening welke
aan de Goddelijke Gerechtigheid, door het Bloed des Verlossers
ontwapend, gebracht is en waarmede gij uw boete ook verenigen zult. De
Priester zal u de bewijzen van Jezus’ Liefde toeroepen, Zijn Verrijzenis
en Hemelvaart in uw geheugen laten terugkeren en wil ook elke ziel de
verdiensten ervan toevoegen. Komt kinderen, begin dit jaar, dat gij
vredelievend elkander met geluk en zaligheid hebt toegekend, dan ook met
een diep geloof in het besef, dat Jezus uw Verlosser u deze tijd heeft
toegepast. Wederom Zegenen Wij u tezamen door de Grootheid, Goedheid en
Liefde van de Vader, Zoon en H.Geest en ga in vrede de nieuwe tijd
tegemoet! Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief