26 mei 1981 – 15.10

Mijn kinderen het Heilzame is onder u gekomen, de Moeder van alle
mensen. Uw noodkreet heb Ik gehoord, maar ook de Vader van u allen, in
zoverre gij Hem Vader durft te noemen. Gij hebt gebeden en gesmeekt en
zelfs het Ave Maria heeft voortdurend geklonken tijdens het
Rozenkransgebed. Laat dit “Ave” u dan ook steeds bijblijven, zodat gij
gesterkt door deze klanken de weg zult kunnen volgen om terug te keren
naar de plaats vanwaar gij gekomen zijt. Het noodsein, dat gij gericht
hebt tot de Vader en Mij, hebben Wij in groten dank aanvaard en zullen
dan ook de mensen er toe bewegen steeds de voetsporen te blijven volgen
van Hem Die allen is voorgegaan. Uw gebeden hebben een goede weerklank,
want het bereikte de hoogste top der bergen vanwaar het Licht van de
Turris Davidica uitstraalt. Moge het u zijn gegeven, dat gij, mede door
Mijn bezoek, kracht hebt opgedaan om verder te strijden. Uw bedoeling
hierheen te komen was heilig en zal altijd in de gedachten blijven van
al de Hemelingen. Uw hart is vol van liefde voor uw medemens vooral voor
hen die het moeilijk hebben. Moge daarom mede door deze zuivere ware
gevoelens de Heer, Die u geschapen heeft, altijd met u zijn. Uw Moeder
Die het Licht uitstraalt van de Zoon van David zal u altoos blijven
vergezellen en zo zult gij, indien gij uwe beloftens nakomt, veilig
aankomen in het Vaderhuis. Laat u nimmer overrompelen door de mooie
verleidelijke beloften, die Satan u soms toespeelt, want dan zou door uw
gebeden de overwinning kunnen volgen dat alle zielen gered kunnen
worden, die anders wellicht verloren zouden gaan als zij de genade van
bijstand moeten missen. Doch wanneer dezen hun eigen weg liever gaan,
zullen uw gebeden overgaan op de meest verlaten zielen in het vagevuur.
Kniel nu, dan zal Ik over u allen Mijn mantel strekken ! Maria groet,
dankt en zegent allen en zegt tegen Haar kinderen : “Ik groet dank en
zegen u met deze woorden : Ga in vrede en Ik zal altijd met u zijn ! In
den Naam des Vaders van de Zoon en de H.Geest. Amen “! Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief