31 mei 1981 – 05.00

Indien gij tot Mijn kinderen wilt behoren luister dan ook naar de
Roepstem van Uw Heer, Die tot u spreekt : “Keer terug tot Mij, want Mijn
Hart is vol medelijden; gij zult er de troostvolle herinnering in vinden
aan degenen die u zegenen en u in den Hemel wachten. Laat Uw Schepper
niet tevergeefs roepen want voor u heeft Hij het Kruis niet verlaten
alvorens te sterven, noch de doornenkroon van Zijn Hoofd laten halen.
Hij zal niet oordelen met gestrengheid, maar Hij roept u omdat Hij u wil
binnenleiden in de eeuwige heerlijkheid. De overgave bestaat niet enkel
in het aannemen der kwellingen welke u door de Goddelijke
Voorzienigheid zijn opgelegd, maar in de liefdevolle berusting in de Wil
van God te midden des offers en der bitterste smarten. Want pas dan
maakt gij van uw vermogen om te willen gebruik, om uzelf onder de slagen
waarmede het God behaagt u te treffen, ten offer te brengen. Geef aan
het verlangen van Jezus toe, die zo gaarne, als gij veel te lijden hebt,
de bewijzen ontvangt van vertrouwen en overgave. Kunt gij dan met Hem
geen bloedig doopsel begeren, gij kunt toch aan de voet des kruises uw
smart aan Hem opofferen. Het offer dat Hijzelf gekozen heeft is het
welgevalligste in Zijn Ogen. Hij offerde Zich op aan Zijn Vader, offert
gij u op aan Hem. Hij zal alles aannemen wat Zijn kinderen Hem willen
geven. Neem de koudheid en gevoelloosheid van uw hart uit Zijn Handen
aan en verdraag ze rustig en kalm. Hij laat u niet lijden uit
leedvermaak, want Hij heeft u beloofd steeds voor u te bemiddelen bij
Zijn Vader. Stel Hem al uw ellenden voor en Hij zal ze minderen. Een
beproefde ziel heeft minder troost dan kracht en sterkte nodig. Hij is
voor u de Bemiddelaar en Ik ben de Middelares aller Genade. Evenals gij
vandaag de feestdag viert van Uw Moeder met deze titel, evenzo herinnert
deze dag de gedachtenis, dat Ik Mijn nicht Elisabeth bezocht. Nu bezoek
Ik haar die eveneens die naam draagt, doch die Ik als werktuig gekozen
heb om Mijn Boodschap tot u te laten komen. Weet kinderen, dat gij meer
bevoorrecht zijt dan de rechtvaardigen uit het Oude Verbond, want gij
kent Zijn Naam als Verlosser. Gij proeft Zijn Tegenwoordigheid in het
Heilig Sacrament en de Liefde in de H.Communie. Zouden al die
beweeg-redenen niet in staat zijn uw harten met blijde dankbaarheid te
vullen en zouden uw tongen geen woorden kunnen vinden om Hem uw dank te
betuigen ? Door uw zwijgen zult gij tot Hem spreken. Hij kent uw
onvermogen Hem voor Zijn weldaden te prijzen een ware en welsprekende
uitdrukking uwer gevoelens van dankbaarheid. Geef u aan Jezus over,
opdat Hij met u handele naar welgevallen. Al uw zinnen moet ge aan Hem
geven, opdat Hij deze heiligen zal door Zijn Tegenwoordigheid, zodat gij
er steeds een goed en heilig gebruik van moge maken. Neem aan wat de
Heer u geeft gelijk Hij alles aanneemt wat Hem van uw kant ten deel
valt. Hij ontvangt alles wat gij Hem geeft, zowel een flauwe als vurige
liefde, geringe of verheven gevoelens. Dertig dagen na dezen zult gij
het Heilig Hart van Jezus uw volle aandacht schenken. Velen van u lijden
onder hevige zielskwellingen. Beschouw met aandacht de liefde van Uw
Heer. Hij heeft Zich op een duurzame wijze aan het Tabernakel geketend,
opdat gij hier op aarde niet van Hem gescheiden zoudt worden. Uw Moeder,
Die de Zoon van God gebaard heeft en Die wij Jezus noemen, heeft zorgen
over al Haar kinderen. Want zo weinigen luisteren nog naar de stem van
hun geweten, de stem van hun hart. Waarom laat men de duivel spelen met
zijn ziel en waarom voedt de mens hem met zijn hartstochten ? Wacht niet
om u los te wringen van zijn boeien, waarin hij u verstrikt heeft, want
hij is bezig om de schakel vast te slaan waarmee ge hem een verbond zijt
aangegaan. Gij noemt het volwassenheid, doch de mens is arm en klein
als een kind, dat de zorgen zijner moeder zo behoeft, ja dringend nodig
heeft. Gij zijt zo onwaardig, dat het u niet vergund zij Zijn Genaden
rechtstreeks uit Zijn Hand te ontvangen. Daarom heeft de Vader Mij
gekozen om op te treden als Zijn werktuig in Zijnen dienst en heeft Hij
Mij geplaatst tussen God en de mensen. Hoevele malen zal Ik nog de
noodkreet laten horen van Uwen Schepper, Die u uit liefde geschapen
heeft. Alles wat gij bezit heeft Hij u met een beminnelijk, groot en
wijds Hart geschonken. Maar de meesten onder u vinden het gewoon om te
spotten met God en godsdienst. Zij hebben er geen oog voor waar zij mee
bezig zijn. Als deze mens doorgaat met zijn eigen kinderen te doden, dan
zal de straf over al diegenen een gerechtvaardige zijn. Niet de vader of
de moeder van deze kleinen zullen de grootste straffen ondergaan, doch
veeleer zij, die door het medisch rapport het toelaatbaar achten het
beginnende en in een vergevorderde staat een mens te zijn koelbloedig te
doden. Ook zij, die zich herders van Christus’ kerk durven noemen en
volgens eer en geweten met priesterlijke macht bekleed werden, doch niet
in het openbaar durven te spreken, dat abortus moord is en blijft, aan
hun wordt eenzelfde straf opgelegd bij Gods laatste oordeel. Zij hebben
gekozen om hun onderdanen de geboden bij te brengen. Zij hebben gekozen
mede door hun stem uit te brengen, dat de moordenaars hun gruwelijk werk
zullen voortzetten. Mijn Stem is schor van het smeken tot hen die
doorgaan met onschuldig bloed te vergieten. Het Hart van Jezus, dat met
een lans werd doorstoken, wordt opnieuw een wonde toegebracht. Jezus
heeft voor elke mens geleden uit liefde ! Hij nam alle ellende in de
mens op Zich. Hij droeg Zijn eigen Kruishout alleen, omdat Hij de mens
te goed vond en te teer om dit te dragen. Hoe zou Hij dan nu straffeloos
kunnen toestaan, dat deze weerloze mensjes in stukken worden gereten ?
De puinhopen worden gemalen om het afval in te krimpen, doch het bloed
van deze kleinen kruipt over de gehele wereld. Geen mens kan deze
druppels doen verdwijnen en aan ieder zintuig van deze kleinen zult gij
uw voeten stoten. Gods straffen zullen niet uitblijven en de ramp die Ik
u voorspelde staat voor uw deurposten ! Zoek vrede voor hen die ze waard
is en gun ook hun het leven, dan zal de ramp in zegen veranderen.
Gegroet gij allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief