11 januari 1981 – 16.30

Gegroet gij allen die bewust deze plaats gekozen hebt om vandaag hier te
willen zijn. De meesten onder u zijn voor de eerste maal naar hier
gekomen en toch zijt ge geen vreemdelingen voor Mij, want Degene Die nu
tot u spreekt is jullie aller Moeder. Wellicht doet het u verwonderend
toeschijnen, dat gij heel geen tekenen verneemt van Mijn
tegenwoordigheid. Weet echter, dat elk gesproken woord van Uw Hemelse
Moeder u door de Vader wordt aangeboden. Telkens wanneer men het
Rozenkransgebed naar de Hemel richt bemint gij elk woord ervan. Ja, Ik
zeg u bemint ! Het kan immers gebeuren, dat iemand in de natuurlijke of
bovennatuurlijke onmogelijkheid verkeert om te kunnen bidden. Doch
altijd bemint hij dit gebed als hij anderen daartoe aanspoort, al zou
hij het zelf niet durven uitspreken. Het Weesgegroet, goed en
godsvruchtig en aandachtig gebeden, is de vijand waarmee Ik bedoel de
satan op de vlucht drijven. Het is een Hemelse dauw die de zielen
vruchtbaar maakt, het is een kus aan Uw Moeder met een liefdevolle
genegenheid. Het leven op aarde hier is een voortdurende scheiding van
dierbaren, doch een hereniging met Uw Liefdevolle Meester, Die altijd
luistert naar elk probleem waar Zijn schepselen moeilijkheden mee
hebben. Zo dikwijls gij wilt kunt gij vuur nemen van elke brandende
kaars zonder dat gij haar licht ervan dooft. Evenzo kunt gij steeds
nieuw leven putten uit de Bron van Jezus Heilig Hart, zonder dat er aan
vonkje van liefdesgloed verloren zal gaan. Waarom, vraagt gij, moet er
zoveel leed zijn op deze wereld en kan er geen vrede zijn zonder
tranendal ? De kruisen, die u overkomen, laat God u gebeuren, doch de
vrede geven kan elke mens aan elkaar, daar zal God de Vader geen gram
van afnemen. Er zijn twee verschillende lusten of neigingen. De ene komt
van God en is een overblijfsel der oorspronkelijke grootheid, het is
het verlangen van de ziel naar de deugd. De andere werpt zich op de
dingen die elke mens omgeeft en tracht daar genot van te hebben voor
zichzelve. Het is het streven naar zelfzucht. Hebt gij wel eens ernstig
erbij stilgestaan als gij de akte van geloof verricht ? In Jezus geloven
is geheel aan met Hem worden, want door het geloof hecht men zich aan
Hem en door de liefde wordt men aan met Hem. Neem u in acht
gebedsformules op te zeggen, zonder in de geest ervan doordrongen te
zijn, dat ge tot Uw Schepper spreekt. Het woord “wees altijd bereid!”
klinkt als een roep van liefde vanuit het Heilig Tabernakel als een tot
uw hart gerichte liefdevolle uitnodiging tegemoet. Kunt gij er aan
beantwoorden om naar Hem te luisteren, dan zal Hij u de genade verlenen
om zelfs tot sterven bereid te zijn. Mijn bezoek behoeft niet altijd
lang te duren om u lief te hebben. Doet gij zoals Ik en zie nimmer met
een zekere minachting op anderen neer, dan zult ge ook nooit
verbitterd wezen. Kom, sluit u aan bij al de Cherubijnen en Serafijnen
en zing het loflied tot Uw Koning van alle eeuwen ! Ik zal over u allen
Mijn Mantel uitspreiden om u te laten sluimeren aan Mijn Moederhart
om dan pas te ontwaken als ge voor eeuwig Uw Schepper en Vader loven
kunt. Vader, Zoon en H.Geest, Drie Personen in aan Wezen, zullen altijd
met u zijn ! Ik zegen u en Ik groet u !

Aanmelden voor de nieuwsbrief