2 februari 1981 – 05.00

Maria liet Zich aankondigen door een bundel van helder wit licht,
waaruit drie stralen schoten. Toen Zij verscheen in al Haar Schoonheid
belette dit mij, Haar te vragen wat of de betekenis hiervan was. De
stralen bleven achter Haar Gestalte. Zij was gesluierd, maar droeg geen
kroon, doch het zachte licht was een warmtebron. Het was 5 uur in de
morgen van 2 februari, wat tesamen het getal 7 vormt, toen Zij deze
woorden sprak :

Kom Mijn dochter, want heden is het de 40ste dag na de geboorte van Onze
Zoon Jezus en viert de kerk tevens de zuiverheid van de Maagd Maria, met
daarnaast de opdracht van Ons Kind in de Tempel, hetwelk door Simeon
begroet werd als : “het Licht der volkeren”! Al begrijpt ge Mij dan ook,
toch wil Ik nog duidelijker spreken tot u. Leg in Mijn Schoot al uw
schatten en genaden, want Zij is het Vat, dat Geestelijk genoemd wordt
en uitmunt door Zijn Godsvrucht. Sedert God in Eigen Persoon Zich
volledig liet opsluiten in dat Vat is het een Geestelijke Woning
geworden voor de meest geestelijke zielen. Het is geworden een Gulden
Huis en sterk als de Toren van David. Alles wat Ik aan genade ontving
wil Ik met u delen ! De mus heeft een woning gevonden om er te
verblijven en het duifken een nest, waarin zij haar jongen werpt. Als
gij dan het zwakke gestel van u legt in het Hart van Uw Moeder, dan
hebt gij het geluk gevonden. Want deze mocht de Schoot bevatten van Hem,
Die uit liefde tot u geboren heeft willen worden. Vanuit deze woning wil
Hij Zijn hulp schenken voor u allen. Mijn kinderen zijt gij de komst van
Uw Heer al vergeten ? Of vindt gij het vreemd, dat Ik nu nog over Zijn
Geboorte spreek? Jezus kwam als Kindeke, evenals elke mens, op aarde,
maar Hij was het Die het Licht bracht onder de mensen. Hij ademde licht
en Hij gaf licht. Denkt niet, dat Hij machteloos was in Zijne Zwakheid
als Kind. Koning in de stal, gelijk Hij het is in de Hemel, regeert Hij
de wereld met Goddelijke Macht. De Kribbe was Zijn Troon, de armoede
Zijn Rijkdom. Zijn eerste smarten duiden reeds de macht aan, welke Hij
op aarde uitoefent. Van het koningsschap dezer wereld zal Hij niets
aannemen dan een kroon van doornen en het kruis omhelzen wat Hij
gedragen heeft. Geboren om te lijden zal Hij sterven om te heersen. Ware
Hij in de Hemel gebleven of van schitterende wolken omringd tot ons
gekomen, wie had dan tot Hem durven naderen ? Nu kunt gij Hem echter op
het pad van ootmoed en wereldverachting volgen en door vurige gebeden de
genade verwerven, het goede te verrichten, zonder dat een menselijk oog
het ziet. Vraag Hem om kracht om uw eigenliefde ernstig te bekampen en u
op de vleugelen Zijner Liefde boven alles wat vergankelijk is te
verheffen. Uw Verlosser kwam om vuur op aarde te werpen. Want reeds in
de stal droeg Jezus Zich op ter verheerlijking van Zijn Vader en tot
heil der wereld. Hij dacht toen ook al aan u en bood u allen reeds bij
de Vader aan voor uw eeuwige zaligheid. Jezus heeft Zijn eerste komst op
aarde – waarvan gij de heilzame vruchten plukt, volbracht ; op Zijn
tweede komst – die hoe langer hoe meer nadert – moet gij u dagelijks
voorbereiden. Gij zult een vriend in Hem vinden, een Broeder en Hem niet
behoeven te vrezen als Rechter. Iemand die oren heeft gekregen om te
horen, maar ze niet gebruikt om te luisteren, zal ook het lot van zijn
medemens niet begrijpen, als hem gezegd wordt dat zijn medebroeder in
nood is. Jammer, dat Mijn kinderen zo dikwijls zeggen, dat Ik Mijn
woorden zo vaak herhaal en dat Mijn Boodschappen zo op elkaar lijken.
Als men beter luisteren zou ware het niet nodig, dat Ik telken-male
terugkeer naar de aarde. Men heeft ook meerdere malen opmerkingen op
Mijn woordspeling. Men spreekt erover, als zou Ik geen zuivere landstaal
spreken. Als gij dan elke taal zo formidabel kent, waarom verstaat ge
dan het lot van uw broeder niet ? Elke staat legt plichten op die
inspanning vorderen, doch uw voorbeeld maakt de vervulling ervan
gemakkelijk. Jezus Uw Goddelijke Verlosser, Die u in Zijn Lijden al uw
lijden deed aanschouwen, liet in Zijn verborgen leven geen enkel
moei-lijk werk na, dat Zijn H.Mensheid kon vernederen. Leg u toe op die
boete die uw zinnen versterkt, de boze neigingen beteugelt en de zondige
gelegenheid vlucht, de gehechtheid aan eigen wil en oordeel aflegt en
met liefde elke tegenspraak verdraagt. Deze boetvaardigheid is wel
zonder gevaar omdat het moeilijk is de maat ervan te overschrijden. De
natuur schuwt haar, doch met de hulp Zijner genade kunt gij trachten er
tot het einde in te volharden. Het is beter verborgen te leven en voor
zijn zaligheid te zorgen, dan met verwaarlozing van zichzelve wonderen
te doen. Wilt gij iets nuttigs weten en leren, verlang dan onbekend te
zijn en voor niets geacht te worden. Weet gij wel, dat er een weg is die
de mens veilig toeschijnt, maar die voert tot verderf ? Jezus had niet
te kiezen in de dikte, de breedte, de lengte of de diepte van Zijn
Kruis. Hij had maar te aanvaarden ! Aan het Kruis leek Zijn Liefde tot
Zijn kinderen uitgeput, doch neen, Zijn edelmoedig Hart straalde licht
uit om elkeen te overstralen, door Zijn stromen van Liefde. Hier hield
Hij de bliksemschichten tegen, die de zondaars bedreigden en spoot een
verkwikkende koele regen over de plant om haar wasdom te brengen.
Hoeveel tranen worden in de schaduw van het Tabernakel niet vergoten !
Hier wordt aan elkeen weldaden geschonken, geen genade wordt hier
geweigerd. De liefde van Jezus die Zich onder u doet verwijlen verbergt
Zijne heerlijkheid voor uw ogen, maar de zoetheden des Hemels worden u
te genieten gegeven aan de H.Tafel. De zekere weg tot de Hemelse
gelukzaligheid is de vervulling van Zijn H.Wil. Dan zult gij het licht
ontwaren van de H.Geest Die u met Zijn zilveren Vleugelen bedekken zal
om u te voeren naar de top waar gij tot in de lengte van dagen, zonder
eind het geluk zult proeven. Hoe meer gij de Rozenkrans bemint, hoe meer
de H.Geest u zal benaderen en al de heerlijkheden ervan zal openbaren.
Als gij deze gebeden in gemeenschap bidt met Mij als getuige, zal het uw
leidraad zijn die het heilzame in u gereed houdt ! Ik zegen en groet u,
ook vandaag !

Aanmelden voor de nieuwsbrief