10 mei 1981 – 07.00

Mijn kinderen, wellicht vraagt gij u wel eens af, waarom de Moeder van
Uw Heer telkenmale naar de aarde komt wanneer het om een of andere
feestdag gaat. Juist omdat het een feestdag is maakt een moeder tijd om
bij haar kinderen te zijn. Allen hebt gij een moeder gekregen en de
meesten van u hebben haar misschien ook wel gekend en liefgehad. Mocht
het zijn, dat zij niet altijd een goede moeder voor je geweest is, dan
heeft zij er op de allereerste plaats aan meegewerkt, dat gij leven
mocht in welke omstandigheden gij dan ook verkeert of verkeerd hebt. Zij
was immers degene, die jou onder haar hart droeg, al viel haar deze
zoveelste zwangerschap misschien ook zwaar. Zij heeft jou, die zij haar
kind mag noemen, nimmer voortijdig uit haren schoot laten verwijderen.
Vandaar, dat gij nu ook Moederdag kunt vieren met haar, of wanneer zij
niet meer in leven mocht zijn, gij toch tenminste op deze dag uw
gedachten laat gaan naar haar, die u gebaard heeft. Zij mocht leven,
doch gunde ook die deze Boodschap leest of aanhoort, dat gij geboren
mocht worden. Dank haar, omdat zij, door haar moederschap u liet
geworden een mens te mogen zijn. Uw Schepper mag u dan wel het leven
hebben gegeven, doch zij heeft u, gewild of ongewild, niet voortijdig
van een geboorte beroofd. Mocht ze niet meer op deze aarde vertoeven,
geef haar dan in de vorm van een kort gebed een kinderlijke groetenis en
omdat zij u het leven gaf, laat deze gedachten dan niet alleen vandaag
gericht zijn op haar, maar doe het toch zeker op de verkiezingsdatum om
een waardige regering te mogen verkrijgen. Kies daarom een goede partij
die uw land zal regeren, zodat ook anderen die na u komen zeggen kunnen
: “Ik heb het geluk een moeder te hebben gekregen, een kind te mogen
zijn !” Zij heeft mij niet verstoten, maar mij het leven gegund en
aangenomen, hoewel ik misschien lichamelijk dan wel geestelijk
gehandicapt was. Ook al denkt gij misschien, dat uw moeder u liever niet
gekend had, gij leeft ! en dat kunnen de meesten die in de moederschoot
als “klein vruchtje” ontstaan niet altijd zeggen. En naast uw aardse
moeder hebt gij van God ook de genade ontvangen, dat Hij Zijn Eigen
Moeder met u deelde. Hij wilde Haar niet alleen voor Hemzelve bezitten,
doch gaf Haar aan allen die Hij Zijn broeders en zusters noemt. Deze
Moeder, Die Jezus met u deelt spreekt tot u, ja tegen elk van Haar
kinderen. En hoewel gij Haar erkent of niet, Zij is Uw Moeder geworden
onder het Kruis van Haren Zoon, toen Uwen Oudste Broeder Jezus Christus
te sterven hing voor u en alle mensen. Ik mag Mij dan gelukkig noemen,
dat God Mij uitverkoren heeft deze Moederrol niet alleen te aanvaarden,
doch ook naar Zijns Vaders Wille te vervullen. “Moeder”! wat een zoete
klank ligt in dit éne woordje geborgen. Wanneer gij in nood verkeert,
zoekt gij tot Haar uw toevlucht. Daarom wil Ik dan ook vandaag u allen
een gebed geven wat gij bidden kunt wanneer gij nieuwe, dan wel oude
moeilijkheden te dragen hebt. Het luidt alzo:

Maria, doordat Gij Onze Moeder zijt geworden weten wij ook, dat U
ons altijd begrijpt. Dat U niet alleen problemen kent, maar ook
voor ons ten beste zult spreken bij de Hemelse Vader. Tijdens
de doodstrijd van Jezus Uwen Zoon, heeft Hij toch nog –
alhoewel wij schuldig waren aan Zijn Lijden en Sterven –
ons niet alleen de verlossing gebracht, doch ook U, Die toch
Zijn eigen Moeder was, aan ons toegekend. Wij zullen Hem hiervoor altijd
dankbaar blijven, maar ook U Lieve Moeder zullen wij steeds die
liefde geven, welke een kind zijn moeder schuldig is. Wanneer
wij proberen af te dwalen van de weg die Gij ons zijt
voorgegaan, help ons dan deze terug te vinden, zodat al ons doen
en laten gericht zal zijn op Jezus Uwen Zoon. Wanneer wij niet meer
kunnen denken, noch spreken, vergun ons dan, al is het
moeizaam, dat wij dat éne woordje “Moeder” over onze
lippen kunnen brengen, zodat U ons steeds aanhoort en verhoort.
Lieve Moeder, red ons en al die Uw kinderen zijn, voor de
ondergang van de eeuwige verdoemenis. Laat ons eraan herinneren, dat
elke dag Uw Moederschap over ons komt, zodat wij nu en altijd
mogen zeggen : “redt ons Moeder voordat wij vergaan !” Als de dageraad
ten einde is, leg ons dan telkens ter ruste aan Uw Moederhart,
zodat wij ons veilig weten eerdat de nacht aanbreekt. En
wanneer wij U roepen Moeder, hoor ons dan aan ! Zo zal Moederdag ons
altijd aan U binden en geve de Goede God, dat wij met u
gelukkig mogen zijn. Moeder van Jezus en Bruid van Vader Jozef, bidt
voor ons en al Uw kinderen ! Amen !

Help Mijn Priesterzoon, de grote strijder, om mede met hem door uw
gebeden en uw stem geen enkel mensenrecht verloren te laten gaan. Hij
zal u met Mij de Zegen toekennen van de Vader, Zoon en H.Geest! En vrede
aan uw land en uw nakomelingen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief