24 mei 1981 – 17.30

Mijn kinderen, elke dag opnieuw doet gij een beroep op Uwen Heer via
Zijn Moeder of Vader Jozef. Vandaag zult gij het doen om door uw
algehele verlatenheid hulp te vinden bij Haar, Die gij Hulp der
Christenen noemt. En waarom noemt ge Mij dan wel Hulp der Christenen en
niet “Hulp van elk levend wezen ?” Want een Moeder, Die door de Vader
gezonden is, blijft Moeder voor allen; om elkeen Haar hulp te bieden. Te
allen tijde kunt gij bij Mij uw nood klagen, aan Mijn Hart komen
schreien, om uiteindelijk troost te vinden. Het zoete voorrecht ener
tedere liefde is, vertrouwen te vorderen van hem die men liefheeft.
Heeft Uw Moeder na zoveel bewijzen van liefde geen aanspraak op uw
vertrouwen ? Nood leert bidden, nood leert hoe het binnenste van de mens
met een ware liefde bezield is. Nood leert, tot God te gaan om Hem te
smeken Zijn Moeder te zenden, Die een woord van troost zal geven. Nood
leert ook, hoe diep de mens gezonken is, omdat hij vraagt hoe hij bidden
moet. Geen enkel gebed is hem bijgebleven dan wel bijgebracht. Men ziet
dan uit naar hulp, want men kan de dingen niet meer aan. Mijn kinderkens
ziet gij dan niet, dat mensen om u heen ook om uw hulp en bijstand
vragen. Hoort gij het geweeklaag dan niet van hen die lijden, van hen
die strijden en van hen die hulp zoeken om hetgeen zij verloren hebben.
Zij hebben hulp nodig, maar als de mensen elkander niet begrijpen komt
in de meeste gevallen voor velen die hulp te laat. Gij zijt op de aarde
geplaatst, niet alleen voor het geluk van uzelve, maar ook voor dat van
uw medemens. Ga op zoek naar hem die iets mist en zich in een hopeloze
situatie bevindt. Als gij zegt uw hulp aan te bieden zal de Vader ook u
niet tevergeefs laten roepen. Maar de Hemelse Vader heeft ook uw hulp
nodig, uw materiele hulp en uw gebed. Waarom zijt gij zo bezorgd voor uw
eigen lichaam en zorgt gij voor grote voorraden in geval het eens oorlog
wordt ? Slaat gij uw levensonderhoud op voor het geval het duurder
wordt, dan zal de mens die hiertoe niet in staat is uw hulp toch nodig
hebben. En als gij dan gehoor geeft aan deze noodkreten zult ook gij
genoemd kunnen worden : Hulp der Mensheid. Als gij een oprechte liefde
bezit tot uwen broeder zult gij ook bereid zijn alles op te offeren wat
u behaagt en het veilig weten te verdelen met hen die hulpbehoevend
zijn. Iedere dag hoort gij vanuit het binnenste van uw hart, dat men u
nodig heeft. Gij zijt evenwel op aarde om Uwen God te dienen en zo de
mensen. De donkere nachten zullen de mens aanzetten tot gebed, maar zij
die steeds gewaakt hebben over hun eigen ziel en die van anderen, zullen
heldere dagen vinden, zodat de donkere nachten wijken, omdat Jezus
steeds met hen zal zijn. Bidt Uwen Heer om de genade door bij elke
beproeving het “fiat” te kunnen geven en uitspreken. Het woord, dat Zijn
Maagdelijke Moeder zo innig met Hem verenigde en Hem bezit liet nemen
van Haren Schoot. Zeg dan : Hulp der Christenen en Moeder van de gehele
mensheid red Uw volk voor de ondergang naar waar het reeds op weg is.
Wanneer gij een ander meer kunt beminnen dan uzelve, dan hebt gij uw
hulp reeds geboden en zo kunt gij steunen op de hulp van Haar Die Uw
aller Moeder is ! Reik Mij uw helpende hand voor immer en altijd en de
vrede zal met u zijn !

Aanmelden voor de nieuwsbrief