25 maart 1981 – 15.27

De vrede zij in dit huis en aan allen die het bezoeken. Hier is dan
jullie Moeder om te spreken tot u allen, die weer in zo’n grote getale
gekomen zijt. De verlossing die Uw Heer gebracht heeft is u allen
geworden, want Hij heeft voor u geleden, maar ook voor u allen aan het
kruis gestorven. Het verheugt Mij, dat gij, die hier gekomen zijt op de
Heer uw hoop blijft stellen. Want hoe zoudt gij kunnen getuigen dat gij
niet van Hem houdt als gij toch hier wilt zijn om een bezoek van Zijn
Moeder te verwachten ? Voorheen heb Ik u dan ook te kennen gegeven dat
Ik vandaag opnieuw hier zou wederkeren. Het is niet alleen Mijn
feestdag, noch dat van Jezus Onze Zoon, doch ook van u allen. Want door
de Boodschap die Ik ontving van de Vader door de Engel Gabriel was om
uiting te geven van Zijn liefde voor u allen. Door Zijn Geboorte is Hij
immers uw Broeder geworden, Uwen Verlosser, Uw Heer over leven en dood.
Het doet Mij deugd dat gij ook het lied zingt over alle volkeren der
aarde waarvan Ik de Vrouwe mag zijn. Liefste kinderen probeer in deze
moeilijke vastentijd en de voorbereiding van het besluit van de wet die
men abortus noemt, dat gij niet stil blijft staan bij hen die spotten
omdat gij nog durft te bidden. Het is niet alleen Mij aangenaam, doch
ook de Vader in de Hemel, dat zij hier aanwezig zijn, die al Mijn
Boodschappen de wereld indragen. Probeer daarom altijd om bij het
plaatsen van Mijn Woorden het Kind dat Ons gegeven werd voor ogen te
houden. Want als gij Hem bemint hoe kunt gij dan aan Mij uw liefde
onthouden. Altijd is deze plaats, die Ik hier heb voorbereid, voor
eenieder geopend. Daarom kunt gij zo nu en dan een kort, doch krachtig
en veelbetekenend bezoekje brengen. Dan zult niet alleen gij hiervan
vreugde beleven doch ook Hij, Die door de Boodschap van de Vader, Ons
Kind mocht zijn. Leve Jezus in Maria, dan zal ook uw levensstijl
verandering mogen ontvangen als gij u hieraan laat herinneren. Want Hij
Die God is was Zelf bij machte om Zijn kruis te laten vallen en te
vluchten. Doch Hij wilde in alles gehoorzaam blijven aan Zijn Vader. In
deze heilige veronderstelling blijft Hij u altijd liefhebben doch ook
toeroepen : “Komt tot Mij eerdat de avond van uw leven vallen zal”!
Plaats u in de geest geheel en al naar de liefde van de H.Geest, Die
Zich gaf als een duif om over Haar – Die de Zoon van de Vader zou dragen
– Zijn zilveren vleugelen uit zou strekken om zo het beginnende leven in
Haar te beschermen, omdat het voor de wereld nog verborgen mocht
blijven. Ziet naar Hem, Die voor allen mens heeft willen worden en ook
de verheerlijkte God der Heerscharen. De tijd is nu aangebroken dat Ik
heen zal gaan naar Hem, Die Mij naar hier gezonden heeft. Ik dank u
allen en vraag u om te knielen. Bidt nu allen de oefening van berouw
opdat al uw zonden vergeven zullen worden en op geestelijke wijze gij
Mijn Zoon moogt ontvangen. (berouw en geestelijke Communie) Nu zal
Ik allen zegenen en hierdoor dan Mijn Handen over u allen uitstrekken
opdat gij er voor altijd schuil kunt gaan voor alle gevaren die u
omringen kunnen. Nu zegent u dan door Mijn Handen, de Vader voor alle
eeuwen, de Zoon Die voor u allen geleden heeft en de H.Geest, Die op
deze dag Mij als Bruidegom werd gegeven om zo Moeder te kunnen worden
van Gods Zoon. Ik zeg u allen dank met een groet van de Vader, Die Ons
Kind de naam Jezus gaf en van hen, die Mij allen lief zijn. Dag kinderen
!

Aanmelden voor de nieuwsbrief