2 februari 1981 – 16.00

Gij zijt genodigd en allen gekomen naar de plaats waar Ik voortdurend
Mijn verblijf houd. Het doet Mij bijzonder pijn in Mijn Harte, dat er
geen tijd genomen werd om het Woord Gods uit te spreken omdat gij het
luisteren te moede werd. Heb Ik niet voortdurend u toegesproken en heb
Ik ook maar aanmaal gefaald om weg te blijven, alhoewel Mijn Woorden
misschien minder aantrekkelijk waren of omdat zij te weinig stof
bevatten om elkeen te geven waar uw hart zo behoeftig naar is ?
Menigmaal heb Ik over u allen Mijn mantel heen gespreid, omdat Ik
daardoor wilde vragen dat gij tesamen aan zoudt zijn. Eén van hart en
aan van geest ! Waarom laat gij u nu dan gaan om geen gewillige
toehoorders te zijn of ook geen verkondiger van het Woord Gods ? Ondanks
dat Mijn Hart schreit van ongenoegen voor dit gebaar,blijf Ik u toch
allen met dezelfde liefde beminnen ! Gij zijt kinderen Gods, zodat Ik u
noemen mag : “kinderen van het licht”! Mogen door deze woorden, die Ik
node tot u spreek, gij toch geen afkeer krijgen om deze plaats meermalen
te bezoeken. Nu op Mijn feestdag had Ik er Mij op verheugd u allen hier
te mogen ontmoeten met een ruim maar ook een zuiver hart. Wat hebt gij
tegen uw broeder dat gij hem niet begrijpt ? Neem alle kleinigheden die
tot u gesproken worden toch aan met diepe ootmoed en zuivere
nederigheid. Moge het gesprokene van Mij, uw harten treffen, zodat gij
ook begrijpen zult, dat Uw Moeder hiervan veel verdriet heeft. Want
waarom zou het Woord dat verkondigd en gesproken wordt door Mijn
Priesterzonen te lang zijn en zoudt ge de tijd die u vergund is liever
doorbrengen met vermakelijkheden ? Niets of nimmer is het te lang of te
eenzijdig als gij naar Mijn Zonen luistert die het verkondigen van hun
woordenschat tot u te richten. Plaats daarom in uw hart die afschuw om
wederom dit door te moeten maken want de Heer is alle lof waardig en
tenminste toch zeker wanneer het de feestdag betreft van de Opdracht van
Onze Zoon én de zuivering die Ik op deze dag heb ondergaan door met Mijn
gang naar de Tempel dezelfde weg te volgen, die Mijn kinderen hielden
wanneer zij na de geboorte van hun kind opnieuw ter kerke kwamen. Het
Lijden van Onze Zoon zal spoedig aanvangen wanneer gij u weer bevindt in
de Heilige Vastentijd ! Laat deze waarschuwing die Ik helaas moest geven
ten onrechte zijn opdat gij u weer spoedig zult aansluiten om uw
nederigheid te betuigen aan elkaar. Het licht is over u gekomen tijdens
de woorden van de H.Consecratie toen Onze Zoon, Uw Heer, tot u allen
kwam om Zich opnieuw op nederige wijze aan u voor te stellen daar Hij de
kleinheid bemint en liefheeft. Mogen door het beluisteren van uw gebed
en het gezang dat Gij richt tot de Vader in de Hemel u alle genaden
gegeven worden die nodig zijn om tot het eeuwige leven te geraken. Ik
zal er zijn om u te begroeten als de Morgenster om door deze lichtbundel
u allen voor te gaan om de weg te wijzen die gij begaan moet. Dan zult
gij nimmer de weg kwijt raken, doch in alle eerbied loven de Schepper
van het heelal opdat door het verblijf van de H.Geest, Die u als Tempel
gekozen heeft voor Onze Zoon, gij altijd met Hem zult zijn. Vraag of
Mijn Priesterzoon de H.Mis wil voortzetten dan zullen wij tesamen daarna
de zegen geven. Uw Moeder zal altijd onder u blijven wonen, wees dan ook
nederig en maakt u klein dan zult gij groot genoemd worden wanneer gij
alles hebt voltooid waarom gevraagd is. Mijn Zoon en Ik zegenen u met de
Vader, Zoon en H.Geest en ga dan allen in de ware vrede weer naar uw
plaats terug. Ik zal Mijn Handen over u allen doen uitstrekken zodat ge
schuilen en wenen kunt aan Mijn Moederhart. Ik zeg u dank en groet u.
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief