31 mei 1981 – 15.35

Mijn geliefde kinderen, gelijk de lente van de nieuwe morgen telkens
nieuwe geur verspreidt van elke dag, zo komt Uw Moeder tot u om u te
begroeten. Het doet Mij een waar genoegen, dat zovelen deze plaats
hebben willen bezoeken en daarnaast ook het geluk mogen beleven, dat
Mijn Priesterzoon zich bij u heeft willen scharen. De vreugde van Uw
Heer is er niet minder om, want ook deze grote zoon van God heeft de
stem van zijn hart gevolgd en geluisterd naar het smeken waarover Ik
hedenmorgen gesproken heb. U weet, dat het Heilig Hart van Jezus grote
droefenis is toegedaan, daar de abortus provocatus mag worden
doorgevoerd door uw regering. Ik begrijp ook de ernst van uw gebeden, de
ernst van uw leed wat over u is gekomen, omdat zij weinig geluisterd
hebben om de nieuwe regeringspartij niet te stemmen, doch velen hun
toevlucht zochten naar verderf van het mensdom. Mijn kinderen velen
onder u weten, dat dit niet straffeloos voorbij zal gaan, want de God
van u en uw vaderen zal een strenge, maar rechtvaardige Rechter zijn.
Zij die niet luisteren willen naar de stem die van hun Heer komt, zij
zullen Gods vervloeking over hun voelen neerkomen. Nu nog zijn zij
gelukkig, volgens hun eigen mening en inzicht, doch het zal niet van
lange duur zijn en moge de weinige Priesters die onder u zijn hun deze
zonde vergeven als zij ook een volmaakt berouw hebben over deze zonden
die uit het diepst van Jezus Heilig Hart betreurd wordt. De Heiligen en
Engelen des Hemels zullen u begeleiden en uw gebeden, hier of elders
verricht, zullen opgang vinden naar de Vader, de Bron van alle Goed, de
Goedertierenheid Zelve ! Mogen door de kracht van de H.Geest al uw
fouten en tekortkomingen gezuiverd worden, opdat gij dan door een
gezegend gebed ook deze, uw broeders en zusters, te redden voor hun
ondergang. De Heer zal u verhoren en ook door uw bezoek aan deze plaats
zal Ik de Genadevolle Moeder voor u allen zijn. De Heiland der wereld
zal eens overwinnen. Hij zal regeren en de vrucht van uw gebeden zal er
toe bijdragen, dat de Vader Zijn toorn zal bedaren om toch vooral allen
in de Hemel op te nemen die er ook om gesmeekt en naar geleefd hebben.
De Heilige Eucharistie en het Kostbaar Bloed, wat daardoor voor u op
onbloedige wijze opnieuw wordt vernieuwd om Jezus’ dood te overwegen,
zullen Wij, de Vader, Zoon en H.Geest en alle Engelen en Heiligen u
altijd aanreiken wat u sterk maakt door Zijn H.Lichaam. Wanneer gij
straks zult weder gaan keren vanwaar gij gekomen zijt, vergun Ik, dat
Mijn Priesterzoon alle afbeeldingen die op het Tabernakel zouden gelegd
worden door Hem laten zegenen, omdat Ik Mij niet waardig genoeg vind dit
nu te doen, daar gij een Zoon van de Kerk in uw midden hebt, een vechter
voor Kerk en de mens, voor de grote maar vooral de kleine onschuldigen
dit bij te brengen wat of Ik hem nederig smeek. Geloofd, gedankt en
geprezen zij het Heilig Hart van Jezus ! En mogen door de kracht van uw
gebed en uw spontaniteit om te willen smeken wat weinigen slechts
durven, u de zegen ontvangen van Hem, Die gij de Vader noemt. Moge de
liefde voor het Sacrament u meer en meer doen toenemen om daardoor uw
zonden te zien vergeven. En moge Het Goddelijk Hart van Onze Zoon
eerherstel gebracht worden zoals het een goed Christen betaamt. Mogen de
duivelen die over de wereld rondwaren verdreven worden door de zegen van
Mij en Mijn Priesterzoon. Kniel dan nu tesamen dan zullen wij tesamen u
zegenen. Hij en Ik, Uw Moeder, zal u zegenen ! Wij zegenen u dan door de
Vader, Zoon en H.Geest en zal evenals Mijn Zoon met Mijn Handen over u
Mijn genade uitstrekken opdat allen komen tot de Vader ! Nu groet Ik u
en zeg u dank. Dag kinderen ! De standaard van de klok is heden gezalfd
en gezegend.

Aanmelden voor de nieuwsbrief