13 maart 1983 – 14.30

Zonen en dochters hoor Mij aan ! Uw Moeder is niet naar de aarde gedaald om een taal te spreken dien gij niet verstaat. Zij is ook niet gekomen om u bang te maken of mismoedig. Zij komt ook geenszins met een bedoeling om als Meesteres te zullen...

Lees verder
25 maart 1983 – 03.00

Wanneer de Engel tot u zou spreken Mijn kinderen of Uw Moeder zou u andere raad geven, naar wie zoudt ge dan luisteren ? Uw antwoord zou moeten luiden : “Naar degene die met de Wil van God overeenkomt”. Niet iedereen kan zeggen ...

Lees verder
27 maart 1983 – 14.50

Mijn kinderen, misschien had u er vandaag niet meer op gerekend, dat Uw Hemelse Moeder toch nog komen zou. Wij horen zo vaak – zult u zeggen – dat wanneer de Moeder Gods zo vaak naar de aarde komt, het wel nog meer ongeloofwaardiger...

Lees verder
18 december 1983 – 14.30

Elke moeder weet, dat een kind op haar wacht. Zij kent reeds zijn gedachten, dat er wellicht iets hapert, wanneer moeder niet meer spreekt. Al heeft een moeder ook haar kinderen vaak gemaand, wordt het op den duur toch voor haar een sleur en het...

Lees verder
11 september 1983 – 14.30

Kinderen hebt gij Mijn recente Boodschap goed overwogen of hebt gij Mij niet begrepen ? Zoekt gij nog steeds uw toevlucht tot Mij om bij God te komen ? Luister dan opnieuw. Gij die in vereniging tesamen bidt, denk ten eerste aan het Oog van God...

Lees verder
8 september 1983 – 00.11

“Gegroet gij allen die Mij lief zijn !” Waarheen uw ogen gericht zullen zijn en wààr zij mensen ontmoeten, allen behoren aan Mij. Want Zij die de Naam “Maria” ontving bij Haar Geboorte, Zij is Uw aller Moeder...

Lees verder
2 juli 1983 – 11.55

Mijn kinderen, als gij u voorstelt, dat God oneindig, eeuwig, onmetelijk is, stel Hem dan nog hoger, verhef Hem boven alle verheffing. Want zo verhef Ik Mijnen Heer en zo moet gij Jezus verheffen in uw hart. Stel Hem boven al uwe gedachten en...

Lees verder
19 juli 1983 – 14.35

Gij Mijn kinderen vormt tesamen het groepje wat Uw Hemelse Moeder vandaag hier wilde zien in het bijzijn van Jezus in Uw aller harten. De genade die U uitnodigt Uwen Goddelijken Verlosser na te volgen is een bijzonder voorrecht en door Gods...

Lees verder
2 juni 1983 Р03.00 Xhoffraix РBelgië

Mijn dochter, alhoewel gij heden nog in een ander land verblijft, wens Ik toch gaarne het Woord te richten naar wat al Mijn kinderen aangaat. Na het wonder der broodvermenigvuldiging had Jezus Zich wederom naar Kafarnaum begeven. De Joden, die...

Lees verder
16 juni 1983 – 17.00

Mijn kinderen, al Uw gebeden heb Ik gehoord en zal ook alles willen verhoren wat overeenkomt met des Vaders Wille. Gij zijt naar hier gekomen om voor velen te bidden en te smeken. Weet, dat Ik al Uw verlangens de Hemelse Vader zal voorleggen...

Lees verder
19 juni 1983 – 14.30

Mijn kinderen ! Wat een geluk, dat wij elkaar gevonden hebben. Verenigt daarom door Mij al de gevoelens van uw harten tot een tedere, oprechte en offervaardige liefde tot het Verheven Goddelijk Hart van Jezus, dan zal Onze Heer ook u met dezelfde...

Lees verder
24 juni 1983 – 11.30

Het viel voor vele van Mijn kinderen tegen, dat er hedenmorgen niets gebeurde. Hoe kan er worden bevestigd en verzekerd, dat er niets is voorgevallen ? Moest gij een zichtbaar teken zien ? Weet u dan niet, dat door het massale gebed van vele...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief