11 september 1983 – 14.30

Kinderen hebt gij Mijn recente Boodschap goed overwogen of hebt gij Mij niet begrepen ? Zoekt gij nog steeds uw toevlucht tot Mij om bij God te komen ? Luister dan opnieuw.
Gij die in vereniging tesamen bidt, denk ten eerste aan het Oog van God, Die gelijk een groot koning als van een toren op zijn strijders neerziet, hem met welgevallen gadeslaat in de hitte van ‘t gevecht en hem prijst om zijn moedig worstelen.
Waarnaar zou God zien ? Naar de koningen en keizers op hun tronen?
Dikwijls beschouwt Hij deze met verachting. Want het zijn vaak lieden, die bevelen geven hun onderdanen uit te moorden.
Hoevele groten van deze tijd denken alleen aan het genot om mensen te laten martelen, naar de grote overwinningen der legermachten van een land, naar al wat groot is in het oog der mensen.
Weet Mijn biddende en gelovige kinderen, dat al wat groot is in het oog der mensen, een voorwerp van afschuw is bij God.
Waarnààr ziet Hij dan met welgevallen en waarover vraagt Hij inlichtingen bij de Engelen en zelfs bij de duivelen ?
Naar iemand, die voor God aan het strijden is tegen het noodlot, de wereld met al haar haat èn die zijn kruis lankmoedig draagt ?
Denk aan de Hand die al het leed dat u overkomt, van het grootste tot het minste, Haar werk is. Dezelfde Hand, die een leger van honderdduizend man in het stof deed bijten, doet de blaren van de bomen en de haren van uw hoofd vallen.
Met dezelfde Hand brengt Hij den dag en de nacht, de zon en de duisternis voort.
Hij laat de zonden toe die men bedrijft, wanneer men u beledigt.
Hij is niet de oorzaak van het kwaad der zonde, maar de daad zelf laat Hij toe.
Ziet hoe een van Gods Handen, een Almachtige en oneindig voorzichtige Hand, u ondersteunt, terwijl de andere u slaat. Met de ene Hand doodt Hij en met de andere doet Hij leven. Met Zijn beide Armen reikt Hij zacht en krachtig van het ene tot het andere eind uws leven.
Zacht, door niet toe te laten, dat gij boven uw kracht beproefd wordt, krachtig door u met een krachtdadige genade bij te staan, slechts berekend naar de kracht en de duur van uwe beproeving, krachtig ook, omdat Hij Zelf uw steun wordt op den rand van den afgrond, waarbij gij u bevindt, uw reisgezel als gij op de weg aan ‘t dwalen raakt, uw hulp in tegenspoed die u overkomt en uw haven temidden der stormen die u met ondergang bedreigen.
Bidt kinderen, dat gij het kruis lankmoedig zult kunnen dragen en dat uw evennaaste door uw lijden het goede pad terug vindt, dat hij verloren was.
Bidt voor de Priesters, dat zij hun Heilige Roeping trouw kunnen blijven hun leven lang in deze zo moeilijke tijden.
Maar bidt vooral voor de Paus, Uw Heilige Vader, dat hij door zijn uitspraken, welke onfeilbaar zijn, gehoor mag verkrijgen bij al de Kardinalen, Bisschoppen en alle Hoogwaardigheidsbekleders, zodat de Kerk van Christus Haar eenheid mag terugvinden, die verdreven is.
Bidt voor de gehuwden, dat zij hun staat beleven door hun eed van trouw en niet in hartstocht bevrediging zoeken, maar in de liefde voor elkaar.
Bidt voor de zieke en noodlijdende mensen, dat zij hun lijden aan kunnen.
Laat uw biddende stemmen galmen over de stervenden en de zielen in het vagevuur, dat zij genade mogen vinden bij God.
En bidt tenslotte voor uzelve, dat ge u geheel en al kunt wegcijferen voor die ander, die hulp en troost nodig heeft.
En opdat gij dit alles waar kunt maken, zal Ik u zegenen met de Priesterhand die u begeleidt.
Dit zal u gegeven zijn in Naam van God de Vader, de Zoon en de H.Geest.
En moge deze genade welke zegenrijk is, altijd op u blijven rusten.
Ik groet u opnieuw voor een zeer lange tijd ! Dag !

Aanmelden voor de nieuwsbrief