27 maart 1983 – 14.50

Mijn kinderen, misschien had u er vandaag niet meer op gerekend, dat Uw Hemelse Moeder toch nog komen zou. Wij horen zo vaak – zult u zeggen – dat wanneer de Moeder Gods zo vaak naar de aarde komt, het wel nog meer ongeloofwaardiger wordt, dat Zij echt komt naar de aarde en wel hier in Het Hofke.
Waarom zou het nodig zijn denkt u Mijn kinderen, dat Ik toch – na gezegd te hebben, dat Ik eerder nog een afwachtende houding aan zal nemen – gekomen ben.
Om die zielen te redden van de velen die anders misschien verloren zouden gaan. Vooral is er heel veel gebed nodig van Mijn Priesterzonen. U weet immers, dat Jezus Christus Het Heilig Sacrament van de Heilige Mis heeft ingesteld op Witte Donderdag, daags voor Zijn Sterven.
Nu wil Ik u erop wijzen wanneer gij, vooral in deze Goede Week, de Kruisweggebeden wilt bidden, uw gebeden verhoord zullen worden, wat het allerbitterste nodig is.
Ook het ongeboren leven zult u door deze Kruisoefening voor vele schepseltjes het uitmoorden sparen.
Waarom zouden de Kruisweggebeden u te lang vallen als Ik het u alleen nog maar aanbeveel in deze komende week. Zoals Ik gesproken heb, deze Goede Week is de allereerste die een aanvang zal nemen voor het reeds begonnen Heilige Jaar.
Laat u daarom niet ontmoedigen doordat de gebeden te lang zijn.
Heeft Jezus Christus niet gevoeld, dat Zijn Lijden veel langer duurde dan alle lijden van Onze kinderen tesamen ?
Kom, vrees in deze Lijdensweek geen enkel offer. Ook Jezus heeft het moeilijk gehad en vraagt nu door Mijn Mond om Hem bij te willen staan om Hem te volgen op Zijnen zware gang, de Kruisweg, die aan geen enkel schepsel ooit wordt gevraagd, zelfs niet verlangd wordt.
Wanneer gij deze gebeden met echte overweging zult meebeleven, zal de Kerk van Christus zegevieren en zal het Paasfeest voor u allen de vrede betekenen. Wat gij in deze Goede Week te vragen hebt, zal ook gehoord worden door Hem, Die Zijn Kruis voor u gedragen heeft.
Nog elke dag wacht Hem nieuw lijden en wel door Mijn vele Priesterzonen aangedaan, omdat zij het Heilig Ogenblik van de Consecratie nog alleen zien als een symbolisch moment.
Mogen daarom door uw goede wil, deze zonen, die eens geroepen zijn voor Het Heilig Ambt, zij het licht bekomen om in te zien, dat Jezus werkelijk op het Offeraltaar Zich slachtoffert en wel elk ogenblik, elke minuut, iedere seconde.
Vraag aan Hem tijdens de Kruisweggebeden om uw leed mee te willen dragen als Hij u daartoe de kracht verleent.
Verder vraag Ik u nog heel veel te willen bidden voor Zijne Heiligheid de Paus, want voor de H.Vader wordt het voortdurend niet gemakkelijker gemaakt.
Ook hij lijdt met Christus en heeft niet voor niets de voorkeur gegeven aan de H.Staf, die Hij meeneemt met Christus’ Kruis.
Willen wij, zult gij zeggen nog meer doen Jezus ?
Ja, wij zeggen amen, maar het is vaak zo moeilijk !
Help ons daarom bij het lijden, dat Gij over ons zendt !
Aanvaardt alles wat op uw schouder wordt gelegd, want Hij zal u altoos helpen en Ik zal u troosten om dit offer te kunnen waarmaken.
Zo zal het voor u allen een Zalige, vredevolle Pasen zijn, waarvoor Wij u zullen zegenen.
Weet, dat Ik uw aller hartewensen ken en ook hen zal zegenen, die altoos met u verbonden zijn.
Weet, dat er nog iemand lijden zal, waarvan gij misschien nog geen weet hebt of wellicht niet begrijpen kunt.
Neem dan van Mij aan, dat wanneer iemand afgezonderd wordt, het beslist geen feestdagen betekenen.
Kom kniel nu, dan zullen Wij u zegenen door de handen van de Priesterzoon en die van de Vader, Zoon en H.Geest !
Moge de zegen en vrede op u allen neerdalen !
Ik wil u danken en groeten met deze woorden : Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief