24 juni 1983 – 11.30

Het viel voor vele van Mijn kinderen tegen, dat er hedenmorgen niets gebeurde.
Hoe kan er worden bevestigd en verzekerd, dat er niets is voorgevallen ? Moest gij een zichtbaar teken zien ?
Weet u dan niet, dat door het massale gebed van vele Mijner geliefde en nog gelovige kinderen zeer vele genaden geschonken zijn aan de nog “steeds getrouwen” onder hen ?
Wanneer Mijn Woorden niet voldoende begrepen werden, lees dan de extra uitgave eens goed door, dan zult u door ze nog eens onder ogen te zien, beter en nog duidelijker begrijpen dan tot nu toe.
Het zou – aldus Mijn Boodschap – de kastijdingsdatum kunnen zijn, als de mens zich niet bezint vóór die tijd “.
Velen hebben door Mijn oproep, als voorbereiding in gebed aan deze dag, gehoor gegeven.
Wanneer iemand Elisabeth gaat aanvallen of de spot drijft over deze 24ste juni, omdat het alleen maar een verzinsel moet zijn geweest van de bewoonster van Het Hofke, dan treft zulk een aanval ook Mijn Moederhart !
God zal u evenwel niet zozeer straffen met al deze bespottingen, doch veeleer eens ter verantwoording roepen, ja zelfs eerder dan u denkt.
Vertrouw daarom altoos Mij uw zaken toe, dan wil Ik op Mijn beurt alles ten beste schikken.
Wacht Mijne beschikking af – zegt Jezus – en gij zult daarbij uw voordeel vinden.
Neem, maar zoek ook uw toevlucht tot de geheime kamer uws harten om zo den Goddelijke Bijstand af te smeken.
Een Mozes neemt altoos ter oplossing van twijfelachtige en ingewikkelde zaken zijn toevlucht tot Jezus.
In het Heilig Sacrament zoekt gij hulp door gebed om zo uit de gevaren en de kwaadwilligheid der mensen gered te worden.
Komt allen tot Mij, die geen of onvoldoende vertrouwen hebben en Ik zal uw steun zijn, tenzij ge ook Mij niet vertrouwt.
Toch zal Ik u blijven zegenen, maar ook wanneer gij de Priester ontmoet die u deze genade laat toekomen.
Ontvang dan, ondanks uw ongeloof om Mijn Boodschap, de zegen die komt van de Vader, Zoon en H.Geest !
Gaat heen in blijdschap en vrede, dan vindt gij God en Zijn Moeder.

Aanmelden voor de nieuwsbrief