18 december 1983 – 14.30

Elke moeder weet, dat een kind op haar wacht. Zij kent reeds zijn gedachten, dat er wellicht iets hapert, wanneer moeder niet meer spreekt. Al heeft een moeder ook haar kinderen vaak gemaand, wordt het op den duur toch voor haar een sleur en het moederinstinct zegt dan : “Och zwijg nu maar, ze verstaan het toch niet en hebben er geen oor voor als erop gewezen wordt, plichten na te komen “.
Toch blijft het moederhart spreken en het probeert opnieuw op een tedere manier contact te leggen tussen haar en haar kinderen. Uw Hemelse Moeder is niet anders. Ook Zij weet en kent de nood van wie dan ook.
Zeg niet, dat er niets dan goedheid schuilt in uw binnensten.
Gij probeert u en uw partner van noodzakelijke behoeften te voorzien om te kunnen leven. Maar hoe leeft gij dan ?
Alleen maar om te zorgen, dat gij tesamen gelukkig zijt ?
Is er dan geen plaats meer voor een kind, dat het recht verdient om òòk te leven ?
Was er voor jou geen plaats toen twee mensen uit ware liefde voor elkaar jou verwekten ?
Hadden zij jou het leven niet gegund of misschien ontnomen, omdat ge niet welkom waart ? En hebben zij naast jou soms nog aan anderen het leven geschonken ?
Zouden zij het niet moeilijk gehad hebben om al deze kindermondjes te vullen ?
Hoeveel dagen, ja zelfs nachten hebben zij aan jouw wiegje gestaan zonder zelf van enige rust te genieten ?
Zij gunden alleen jou het verlangen om verwarmd en gevoed te worden. En als je dan eindelijk in slaap was gesust, was de dageraad aangebroken om aan de volgende drukke taak te beginnen.
Zij hebben jou waarschijnlijk ook het bidden bijgebracht.
In de huidige maatschappij is er weinig plaats in het jonge gezin voor een kort gebedje. Het leven is vol bedrijvigheid en t√® rumoerig om d√°âˆš°r nog aan te denken.
En toch…wanneer misschien later √©âˆš©n van de uwen deze Mijner Woorden leest of hoort, zal hij zich afvragen : “Hebben mijn ouders mij wel laten bidden ? Of …heeft het Onze Vader wat Jezus ons heeft geleerd wel ooit geklonken in onze woonvertrekken ?”
Het Weesgegroet is misschien wel eens geleerd, omdat het een klein gebed is, maar de betekenis ervan hebben misschien weinigen begrepen.
Weet kinderen, dat deze Woorden door de Engel Gabriël uitgesproken, Mij het allereerst in de oren klonken.
Mijn Hart was vervuld met Vreze, maar omdat Ik begreep, dat dit de Wil van de Vader was, heb Ik hieraan Mijn fiat gegeven.
Die Wil van de Vader heb Ik niet zomaar naast Mij neergelegd.
En toch liet de Vader Mij vrij. Hij heeft er niet op aangedrongen Moeder te worden van den Verlosser der Wereld. Een Grote, maar Eervolle taak !
Ook laat de Schepper elke mens zijn vrije wil behouden.
Ook gij Mijn kinderen moet dit doen.
Want als gij weet, dat iemand zijn plichten niet nakomt, na herhaalde malen erop gewezen te zijn Gods Geboden na te komen, zwijg dan liever en laat deze mens vrij. Niemand moet gedwongen worden om het goede na te streven, als wijze raad niet wordt aangenomen.
Zwijg liever in alle talen, alleen gebed mag niet verzwegen worden, want hierdoor valt wellicht meer te bereiken, dan die mens herhaaldelijk op zijn plicht te wijzen.
Dacht ge soms alles bereikt te hebben als ge een dilemma openbreekt? Men zou u ervan betichten als het later ernstige gevolgen meebracht.
Laat elkeen vrij als wijze raad verslagen wordt.
Zwijg daarom, ( in tegenstelling als men bij u te rade komt ) want ook Mijn Genadeoord zou er nare gevolgen van ondervinden.
Vandaag is het de feestdag van Mijn Blijde Verwachting. Laat die verwachting voor eenieder open, door uw liefde aan die ander.
Geef liefde waar men tekort komt. Laat de mens de vreugde meebeleven van de Goddelijke Komst, Het Jezuskind !
De grootste ramp, waarmee geen andere is te vergelijken is… Jezus Christus niet te kennen !
Weinigen weten Hem te vinden in Het Tabernakel, omdat weinigen over zichzelve waken en in het gebed Zijn Komst op het Altaar verbeiden.
Weinigen horen de Stem der Engelen, welke hen uitnodigt de werken des Heren met hen mee te bewonderen.
Treedt met een zuiver hart, eenvoud, liefde en heilige vreugde de Stal binnen van Bethlehem, waar het Offer rust en ‘t Hart van Het Goddelijk Kind van begeerte naar uwe zaligheid brandt.
Wat zult gij doen ?
Kom, vergeef aan allen die jou ooit misdeden, dan wordt ook jouw schuld weggenomen en zal er vrede zijn.
Kniel en….luister naar het Woord, dat de Priester uitspreekt om de zegen te ontvangen naast de Mijne, die komen zal van de Vader, Zoon en H.Geest !
Denk bewust na bij het benaderen van de Kribbe ! Dan komt alles goed !

Aanmelden voor de nieuwsbrief