16 juni 1983 – 17.00

Mijn kinderen, al Uw gebeden heb Ik gehoord en zal ook alles willen verhoren wat overeenkomt met des Vaders Wille.
Gij zijt naar hier gekomen om voor velen te bidden en te smeken. Weet, dat Ik al Uw verlangens de Hemelse Vader zal voorleggen. Want, wanneer Hij Zijn Moeder hoort zeggen : “Ziedaar Het Lam Gods! ziedaar Degene Die wegneemt de zonden der wereld “! dan zal Hij dat gaarne doen, tenzij degenen waar gij voor smeekt niet aan de genade willen voldoen om ze te aanvaarden.
Veel heb Ik gehoord van de smeekbeden, die onze kinderen Mij hebben voorgehouden. De H.Geest zal elkeen verlichten met Zijn Bijstand, met Zijn Kracht, met Zijn Goddelijke Liefde !
Velen zijn geroepen in de dienst van Christus, hun Meester, maar niet allen zijn Hem trouw gebleven, al hebben zij dan ook tijdens hun Zalving de eed afgelegd om de H.Kerk in alles te volgen.
Waarom kan men niet meer geloven in de 3 voornaamste delen der H.Mis ?
De H.Offerande, het eerste wat komt tijdens dit Heilig Kruisoffer, is het Lijden, wat Christus geleden heeft en U voorhoudt, ja allen!
Hij laat alle mensen eraan herinneren dat Jezus gedaan heeft, wat Hij Zijn Vader beloofd had te zullen volbrengen.
Tot het uiterste toe heeft dit aanbiddelijk Hart Zijn Heilig Lichaam laten geselen en tenslotte nog Zijn H.Hart laten doorboren.
Zijn Bloed stroomde over de aarde op dat ogenblik, doch zal in de geschiedenis van de Kerk altijd blijven stromen op Het Offeraltaar.
Gij hebt gebeden en gesmeekt dat Uwen H.Vader de Paus den Opperherder, zijn Heilige en waardevolle taak zó zal uitoefenen dat elke onderdaan, niet alleen begrijpen zal, maar ook wil aanvaarden wat hij voorhoudt.
Want deze Paus zal in de gehele geschiedenis der Kerk worden omschreven als een Heilige onder de Zijnen.
Velen begrijpen hem nu niet doch eens zullen zij moeten erkennen dat zij gefaald hebben om hem te zien als √©âˆš©n van de meest geliefde zonen van Christus’ Kerk.
Men spot nu liever met zijn verplichte opvattingen en zien hem aan als een mens die zijn taak in deze tijd niet begrijpt.
Blijft daarom steeds het gebed bidden wat Ik U gaf voor het Heilige Jaar, zodat Hij door deze bede door God verhoord mag worden.
Blijf bidden voor hen, die afkerig zijn geworden van deze gezegende plaats.
Al begrijpen zij het nu niet zullen zij eens weten, dat de Hemel hen niet los heeft willen laten.
Kniel nu, dan zal U zegenen door Mijn uitspraak, + God de Vader, de Zoon en de H.Geest !
Ik groet en dank U met deze woorden :
Ga in vrede kinderen ! Dag ! gij allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief