13 maart 1983 – 14.30

Zonen en dochters hoor Mij aan !
Uw Moeder is niet naar de aarde gedaald om een taal te spreken dien gij niet verstaat.
Zij is ook niet gekomen om u bang te maken of mismoedig.
Zij komt ook geenszins met een bedoeling om als Meesteres te zullen optreden, maar veeleer om u Mijn Liefde kenbaar voor allen te maken. Zij wil u leren ook aan anderen van uw liefde en geluk te geven. In de genade welke God u schenkt ligt somstijds iets plotselings, iets onverwachts, dat u zal beletten te midden der beproevingen het vertrouwen te verliezen.
Naar Gods wijze inzichten zijn deze beproevingen menigmaal noodzakelijk.
Hoe zwaar zij u ook vallen, gij zoudt u toch niet gaarne gebrek aan grootmoedigheid te wijten hebben. Wanneer gij enkele ogenblikken ernstig nadenkt, is uw lot ver te verkiezen boven dat der Heilige Vrouwen. Zij zagen weliswaar de Engelen, maar tot u daalt Jezus af, de God der Engelen. Wanneer u tot Jezus nadert in Zijn H.Sacrament omringen ook de Engelen u. Zij zijn in uw nabijheid rond het Tabernakel. Uw geloof zij dus levendig.
Zijn bovendien dan niet de inspraken die uwe verbetering ten doel hebben of uw ijver trachten op te wekken, geen bezoeken des Hemels, geen lichtstralen van Gods genade ?
Jezus verlangt meer van u dan enkel uw tegenwoordigheid.
Hij verlangt een liefdevol hart, dat troost en opbeuring weet te schenken aan hen, die deze behoeven. Wie zal ooit de liefde van Jezus kunnen schetsen waarmede Hij u omringt, als u naar Het Woord luistert wat door de Mond Zijner Moeder gesproken wordt ?
Vrezen hoeft gij Uw Moeder niet, maar wel verwacht Zij van u, dat u Haar Waarschuwing niet negeert. Zij wenst, dat u gehoor geeft aan Haar veelvuldige oproepen.
Kent gij de uitspraak : “Hij dien gij zoekt is niet hier !”
Deze woorden zijn dikwijls de zucht van een beminnend hart of de kreet ener door verwarring en onrust beproefde ziel.
Ook kunnen zij een andere betekenis hebben.
Als gij door uw gebeden de kreet slaakt : “Heer, Heer !”, maar niet luistert naar Mijn Woorden, noch die van de influisteringen van uw hart om uw broeder of zuster vergiffenis te vragen, luistert Hij niet naar al uw smeken en heeft uw gebed geen zin al bidt gij ook de gehele dag.
Ziet naar de eenvoudige, nederige ziel, die nimmer de voorgrond wil betreden, integendeel tot hem die in opdracht handelt van de Hemel om u datgene bij te brengen waartoe zijn taak hem dwingt.
Wees nederig om het woord te onderhouden wat de Priester u voorhoudt in de Naam van Jezus Christus. Veel moet gij u nog aanleren, al denkt gij, dat gij het beter weet dan hij die u goede verstandhoudingen wil inboezemen.
Bidt vaak de H.Kruiswegoefening en het Rozenkransgebed.
Jezus is niet alleen gekomen om te lijden, maar om door Zijn Kruisdood u te laten zien, dat Hij van elke mens houdt.
Hij is gestorven voor allen, voor Zijn navolgers èn vijanden.
Dus ook voor u !
Probeer dan niet alleen het goede te onderhouden, maar leg u dit op als plicht, omdat gij van Hem houdt, “De Verlosser van de Wereld en ook van u “!
Bidt voor Zijne Heiligheid de Paus, dat Hij alles doen kan wat de H.Kerk voorhoudt ! Want er is geen verandering gekomen in Haar leringen, noch in de H.Schrift.
Bidt voor de Priesters die vervolgd worden om hun Heilig Ambt en niet in staat worden gesteld om het Heilig Misoffer te kunnen opdragen.
Bidt voor hen die deze gunst niet onthouden wordt, doch die het eerder zelfs een sleur vinden om Jezus’ Heilig Kruisoffer telkens tot uitdrukking te laten komen.
Bidt voor hen, die hun medemens – die het goed bedoelt – niet accepteren, ja zelfs kwaad van hem spreken.
Bidt voor Elisabeth om haar zware taak – welke u misschien met jaloerse blikken beschouwt – waar te kunnen maken en wat verlichten.
Bidt voor haar man en kinderen om te kunnen aanvaarden en te dragen elke bespotting welke zij moeten ondervinden.
Bidt voor de Priester die u steeds begeleidt en u vooorgaat in de gebeden.
Bidt voor hem die u steeds vergeving schenkt over al uw zonden en daarnaast wordt aangevallen door dezelfde ambtsdragers en religieuzen of leken welke menen het beter te weten.
Bidt tenslotte voor uzelven om beter nog naar Gods Woord te luisteren √®n …onderhouden.
Kom, laten Wij u zegenen door de Handen van de Priester die hiertoe gemachtigd is.
Kniel wanneer gij deze zegen ontvangt, omdat deze telkens komt van de Vader, Zoon en H.Geest !
Gaarne wil Ik u nog groeten en blijven zeggen : “Geef elkaar de vrede !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief