25 maart 1983 – 03.00

Wanneer de Engel tot u zou spreken Mijn kinderen of Uw Moeder zou u andere raad geven, naar wie zoudt ge dan luisteren ?
Uw antwoord zou moeten luiden : “Naar degene die met de Wil van God overeenkomt”.
Niet iedereen kan zeggen : “Zij die mij gebaard heeft is de liefste van allen !”
Want hoevelen leven er onder u die verstoten werden door hun eigen moeder en houden meer van haar, die hen liefdevol opnam als kind.
Zelfs de allerzwaksten, als zij spreken konden, zouden het uitroepen: “Moeder waar hebt u mij gelaten ? Weet ge dan niet nu het begin werd gemaakt voor mijn leven, dat ik liever bij u was gebleven ?
Waarom hebt u dat gedaan ? Omdat u mij niet kende ? Omdat u mijn bestaan niet wist ? Hebt u mij dan niet gevoeld ? Ik was toch aanwezig ! Was ik niet waard om te leven ? Of durfde u het met mij niet aan ? Hebt ge mijn laatste snik dan niet gehoord ?
Wanneer men dit als kind of ongeboren schepseltje ervaren moet, zou men eerder luisteren naar de zoete fluisterwoordjes van een Engel of een moeder die u aangenomen had.
Ook Ik daarentegen heb u allen aangenomen !
Gij die luisteren wilt, hoor dan, want Uw Hemelse Moeder spreekt!
Als u vandaag drie maanden vooruit ziet, zijt ge de 24ste juni reeds gepasseerd.
Gij vraagt u wellicht meermalen af : “Wat staat ons te gebeuren ? Zou de kastijding komen ? Of, heeft men ons alleen maar bang gemaakt, omdat deze datum evenals die van andere jaren niets bijzonders liet zien ?”
Sommigen zien er nu al naar uit, om danig kritiek te spugen, wanneer er die veel besproken 24ste juni niets gebeurt, of wachten met ingehouden adem, misschien gespannen, af, of de goedgevulde voorraad aan levensmiddelen wel toereikend zal zijn om in leven te kunnen blijven. Ik heb het immers voor mijzelf opgeslagen en niet voor de buurman.
Anderen daarentegen denken niet aan het overtollig verzamelen, maar vertrouwen veeleer op de Goddelijke Voorzienigheid.
Moet gij dan niet als broeders en zusters leven, om als kinderen van de Hemelse Vader een hernieuwde geestdrift te vinden tot concreet en edelmoedig delen met elkaar, daar God u geroepen heeft uw leven te baseren op de liefde ?
Uw betrekking tot de naasten is daarom van het hoogste belang.
Wanneer Ik tot u spreek over de “naasten” zijn dit niet alleen de mensen h√©âˆš©l dicht om u heen en beslist niet beperkt tot vrienden of bekenden, doch ook zij waarvan gij geen weet hebt, dat zij bestaan.
Weet, dat zij van u verwachten, dat gij hen uw steun verleent in hun grote noden. Zij hebben het moeilijk, want hun kruis is zwaar. Zij rekenen op uw aller bijdragen.
Mocht het zijn, dat gij elk penningske tweemaal moet omdraaien voordat gij het uit kunt geven om in uw eigen onderhoud te voorzien, help hen toch minstens dan door een gebed als richtsnoer naar den Vader om verlichting te bekomen van het kruis, dat op hun tere schouders ligt.
Als gij uwen medemens steunt, hoe dan ook, zijt ge op weg om Christus’ Kruis mee te helpen dragen over de moeilijk gangbare weg die naar Calvari√´ leidt.
De laatste week welke de 40-dagentijd afsluit wordt steeds nog De Goede Week genoemd. En nu zeer terecht !
Want deze is de eerste volle week van het H.Jaar, hetwelk door Uwen Opperherder van Petrus’ Stoel te Rome werd afgekondigd.
Dit betekent, dat “1983” een buitengewone genade zal zijn, omdat dit jaartal aangeduid mag worden als Het Heilig Jaar van de Verlossing.
Christus is gestorven voor alle volkeren die de wereldbol ooit bevatte. Een bevrijdend slot uit een beklemmend gebeuren !
Klamp u niet vast aan wat ge vroeger hebt gedaan en kijk niet terug naar wat eerder is geschied.
Het is waar, dat gij niets bezit, maar de H.Wonden van Jezus zijn uwe verdiensten.
Als gij ter Mijner liefde het bloed had vergoten, dat Mijn Goddelijke Zoon heeft laten vloeien over de aarde, zou Ik u dan geen genade willen schenken ?
Met hoeveel meer reden zal Ik u vergiffenis schenken met het oog op het Lijden en de Dood, die Hij heeft willen verduren voor jou.
Al zoudt ge geen enkel gebed meer kunnen verrichten, doch enkel en alleen nog stamelen : “O, Moeder heb toch medelijden met Uw kind”, meent ge dan, dat deze ontsnapte kreet het zo Medelijdend Hart van Uw Hemelse Moeder niet zou treffen “?
Zelfs de stomme beelden in de paleizen van Uw Heer dragen het hunne bij om den Koning te eren. Ditzelfde geldt van u.
Zelfs al bent u tijdens uw gebed verstrooid en zo nu en dan maar de ogen opent om ze op Mij te vestigen, zult ge niet zonder verdiensten blijven en Jezus en Uw Hemelse Meesteres glorie schenken.
Herinner u zo vaak als gij kunt door den dag, hetgeen gij bij de morgenstond beloofd hebt te zullen doen en onderzoek van tijd tot tijd door een eenvoudige terugblik op uzelf of gij getrouw zijt aan uw goede voornemens.
Bidt veel Mijn kinderkens, dan zal u eerder genade worden geschonken op de a.s. 24ste juni, dan dat u een kastijding wacht.
Als dit laatste het geval zou zijn, zult ge de Wederkomst van Jezus Christus vooreerst niet zien gebeuren.
Zorg echter, dat ge er allemaal bij kunt horen om het Licht van de Toren met eigen ogen te mogen aanschouwen.
Wij zegenen u, maar blijven wachten op….u !

Aanmelden voor de nieuwsbrief