19 juni 1983 – 14.30

Mijn kinderen ! Wat een geluk, dat wij elkaar gevonden hebben.
Verenigt daarom door Mij al de gevoelens van uw harten tot een tedere, oprechte en offervaardige liefde tot het Verheven Goddelijk Hart van Jezus, dan zal Onze Heer ook u met dezelfde liefde beminnen.
Zij die over zichzelve wakend, des morgens opstaan om Mij te zoeken, zullen Mij vinden zegt Jezus, de Eeuwige Wijsheid des Vaders.
Waakt om Zijn Goddelijke Tegenwoordigheid niet te verliezen.
Gij weet, dat men ze licht verliest, zelfs zonder het te weten. Zijn Moeder die Hem met een zo grote tederheid beminde verloor Hem bij het verlaten van Jeruzalem. En toch, hoe groot was niet Mijn waakzaamheid evenals die van Vader Jozef, maar Hij wilde u, terwijl Hij Mij verliet, de gewichtigste les geven, dat men Hem, om Hem zeker te vinden, in de Tempel moet zoeken, dat is, naar het Tabernakel moet terugkeren, of liever er zich niet van moet verwijderen, er uw hart moet laten, met Zijn Hart verenigd.
Nauwelijks hebt gij Hem in uw hart ontvangen of uw gedachten dwalen van Hem af, waar de verbeelding haar heenvoert; dit komt, omdat uw hart nog te ongevoelig is en een zwakke deugd bezit ! De minste tocht blaast al uw goede voornemens weg, de minste moeite drukt u neer en doet u naar een vrijheid verlangen, waarvan gij teveel misbruik maakt.
Wat is de Heer goed, dat Hij uw zwakheid ontziet, want deze is groter dan gij denkt. Gij werpt u in een strik zonder eraan te denken, dat gij uw ziel blootstelt aan het gevaar van eeuwig verloren te gaan.
Wellicht hebt gij zelfs het gevaar bemind, maar Zijne Barmhartigheid heeft u in de diepe Wonden van Zijn Allerheiligste Lichaam een voor de stormen ontoegangkelijk toevluchtsoord bereid, waarvan gij ze kunt zien opkomen, zonder dat ze u bereiken.
Velen van u hebben angst om de a.s. 24ste juni; maar bidt op de vooravond van de feestdag van Joannes de Doper het gebed, wat Ik u gaf op 13 juli, amper een jaar geleden, dan hoeft ge u geen zorgen te maken.
Hij zal uw trouwe Beschermer zijn, evenals Hij Jezus overal verdedigde tijdens Zijn Leven op aarde en nog laat Hij Zijn Meester niet alleen de onstuimige, woelige zeeën opvaren.
Zo zal Hij ook u niet alleen de strijd invoeren, maar overal te hulp komen, waar gij die nodig hebt.
‘t Is niet genoeg Onze Heer in de H.Communie te bezitten, gij moet Hem ook behouden en in uw hart bewaren.
‘t Is zoet datgene te bezitten wat gij met moeite gezocht hebt, vandaar wenst Uwen Goddelijke Verlosser Zijne vereniging met u tot een duurzame te maken.
Het leven is een strijd, wees dus op uw hoede en houd uw wapenen gereed !
De ziel die zich met heilige gedachten voedt is onoverwinnelijk.
Wanneer de geest gesterkt wordt door de overweging der Goddelijke Waarheden, dan is zij tegen de verwarring, waarmede de duivel het verstand benevelt, beveiligd.
Laat uw waakzaamheid steunen op de vreze des Heren en op het vertrouwen in Zijn Goedheid.
“Die den Heer vreest “, zegt de Profeet, “wankelt niet !”, zijn hart, sterk en onwrikbaar als het is, zal de pogingen zijner vijanden verachten.
Gij allen die kwam en zijt op de plaats van gebed, gij zult gezegend zijn met hen waarvan de wil om te gaan ook zuiver en oprecht was.
Moge het Hart van Jezus u geven Zijn liefdevolle vrede en genade, die komt door de Vader, Zoon en Heilige Geest.
Wees allen gegroet en wees niet bang, want Uw Hemelse Moeder waakt over u en zal u nimmer uit het oog verliezen.
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief