9 april 1989

…Weet, dat Uw ziel Het Eigendom van God is. Bij iedere Heilige Communie neemt Jezus er bezit van. De dood vereeuwigt Deze Bezitname. Zeg dus uit liefde tot Hem :”Heer in Uw Handen beveel ik mijn geest !” Breng den Heer...

Lees verder
9 mei 1982

…De grootste vreugde van Mij was, te gevoelen in een Zuivere Schoot, de Verlosser, Uwen en Mijnen God innig met Mij verenigd. Ook u is het gegeven in de zoete omhelzing der liefde van Jezus Christus de reinste vreugde te smaken. Want is Hij...

Lees verder
22 augustus 1981

…Hoe groot uwe boosheid ook zijn moge, zij heeft haar grenzen; Zijne barmhartigheid echter is zonder grenzen. Uwe zonden zijn voor de barmhartigheid Gods, wat één druppel water is voor de Oceaan, met dit onderscheid nochthans, dat de Oceaan...

Lees verder
24 mei 1981

Mijn kinderen, elke dag opnieuw doet gij een beroep op Uwen Heer via Zijn Moeder of Vader Jozef. Vandaag zult gij het doen om door uw algehele verlatenheid hulp te vinden bij Haar, Die gij Hulp der Christenen noemt. En waarom noemt ge Mij dan wel...

Lees verder
11 maart 1981

…Altijd zal er lijden zijn, doch dit mag enkel van God komen en niet door de mens zijn medemens worden aangedaan. Doodt niet en laat niet doden, doch roep de Heilige Michaël aan om hen te beschermen tegen elke lage list die aan de mens door...

Lees verder
2 maart 1981

…Doch hoe meer men hier beneden deelt in het Lijden van Zijn Heer, des te groter zal ook zijn deel zijn van Gods Heerlijkheden. ‘t Is gemakkelijker God te danken en te beminnen als het geluk op aarde de mens toelacht, maar een...

Lees verder
6 januari 1981

…Als gij zegt, dat gij uw vader en uw moeder liefhebt, hoe kunt gij dan uw eigen kind verstoten? Dan eert gij noch uw vader, noch uw moeder, want zij zouden het leed, wat zij verduren moesten, niet kunnen overleven. De Heer heeft niet...

Lees verder
11 november 1980

…Gij beklaagt u, dat gij zoveel te verduren hebt in dit leven. Gij had er zoveel van verwacht, doch telkens vindt gij de vele beproevingen een ware loutering. Breng het lijden van anderen, die om u heen zijn, eens voor de geest, dan zult...

Lees verder
14 – 15 september 1980

…Gij zegt het: “ik heb U lief Heer!” Meent gij dit wel oprecht? Zo ja, dan moogt ge in liefde niet tekort schieten tot hen, die liefde vragen en u, ondanks uw afkerigheid, toch blijven beminnen. Doch laat uw liefde, uw...

Lees verder
25 mei 1980

…Jezus vroeg aan Petrus: “Bemint gij Mij meer dan deze?” Deze treffende vraag, die op elk ander ogenblik het hart van deze grote Apostel van vreugde moest doen kloppen, ten bewijze dat de Heer meer liefde van hem verlangde dan...

Lees verder
25 mei 1982

…Wanneer gij niet meer weet wat te moeten doen, zeg dan O Jezus zendt mij Uw Geest van Licht, van Wijsheid en van Waarheid, opdat Hij mijn hart vernieuwe en met Zijn kostbare gave vervulle !”

Lees verder
18 juni 1982

Bemint gij Mij meer dan dezen ? Deze zo treffende vraag die op elk ander ogenblik het hart van den Apostel Petrus van vreugde moest doen kloppen, ten bewijze, dat de Heer meer liefde van hem verlangde dan van anderen, drong nu als een scherpe...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief