26 mei 1979

Kinderen, luister naar wat uw Hemelse Moeder u te zeggen heeft.
De nacht der beproeving zal over u allen neerkomen, maar de nachten zullen heldere dagen zijn, wanneer Jezus Mijn Zoon met u allen is!
Roep dikwijls de woorden van de Emmaüsgangers na: “Heer, blijf bij ons, want de avond valt!”
Weet, dat Mijn Zoon Jezus gaarne zo wordt aangesproken. Hij hoort ook gaarne, dat een ziel bevreesd is, dat Hij Zich van de mens verwijdert.
Zeg daarom met David:”Ik vrees geen onheil Heer, wijl Gij met ons zijt!”
Jezus zegt tot u allen dan: “Ik bemin u Mijn kind, daar gij het evenbeeld Mijns Vaders zijt! Ik bemin u, omdat gij de tempel zijt van de H.Geest! Ik heb u Lief in de prijs met Mijn Bloed, het loon hiervan zal uw zaligheid zijn en het geluk hebt ge verkregen door de vergelding Mijner Smarten. Wanneer een moeder bijna haar leven heeft moeten geven voor de geboorte van haar kind, waarom zou Ik u dan niet beminnen, die Mijn Leven voor allen gegeven heeft!”, zegt Mijn Zoon.
Ik heb u gezocht toen gij wilde vluchten. Mijn Hart joeg je overal na, bang om je te verliezen! En nu Ik je dan eindelijk weer gevonden heb, zult ge Mij nu nog ontvluchten?
…Het beste kenteken, dat gij in deze wereld kunt hebben om te weten of gij de Genade van God bezit, is het vaste voornemen te maken nooit meer toe te stemmen van ook maar de kleinste zonde.
God echter heeft al uw zwakheden voorzien en daarom door Zijn Goedertierenheid gezorgd voor hetgeen uw harten behoeftig waren.
Laat het geloof, de hoop, maar vooral ook de liefde niet uitdoven in uw hart en verloochen ze nimmer door de hulp der Genade.
Zeg daarom dikwijls
Oh, Mijn God, ik hoop met een vast vertrouwen op U! Onthoud deze Woorden, die Ik tot u allen spreek en laat u door niets of niemand omkopen, sluit alles op in uw harten, daar zullen ze veilig zijn.

Aanmelden voor de nieuwsbrief