31 mei 1988

…De Heilige Communie laat in uw harten méér na dan een indruk der genade, zij schenkt het ook een inniger gemeenschap met Het Goddelijk Hart.
Kunt gij na de geheimvolle vereniging van welke de wezenlijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus het beginsel is, nog beweren, dat het u onmogelijk is, Hem wederkerig lief te hebben.
Mensen die hulpeloos zijn en hopeloos in deze tijd naar een ander uitzien, die zich eenzaam of verlaten voelen, kunt gij van uw liefde delen. Behoudt deze niet alleen voor uzelven, maar laat ze toekomen aan de behoeftige mens.
…Zeg dikwijls tot Onzen Heer
‘t Is wel nodig, o Mijn God, dat Gij dit vuur in mij ontsteekt, opdat het een vuur, hetwelk ik niet bij machte ben te blussen, in mij uitdove.
Mijn hartstochten betwisten U de opperheerschappij over mijn ziel. Niets is treffender dan te zien, hoe Gij, door Het Heilig Sacrament, in het binnenste van mijn hart verborgen, getuige zijt van den strijd, dien ik tegen mijn tomeloze hartstochten te voeren heb en de beloning van dien strijd tevens.
Laat uw dorstende ziel smachten naar het Levende Water Zijner Genade.
Hij zal haar wassen en reinigen in den stroom Zijner Barmhartigheid.
Bidt dan Het Onze Vader wat Hij u leerde en zeg dan Amen, Het Zij Zo.

Aanmelden voor de nieuwsbrief