1 april 1988

…Jezus heeft door Zijn Kruisdood allen willen verlossen van de eeuwigdurende ondergang. Daarom kunt u bidden “Verlosser der Wereld redt alle landen en vooral Nederland !”

Lees verder
23 november 1986

…Zeg tegen God “Heer behoed ons tegen de gelegenheden waar ons geweten zwaar beproefd wordt “. Door te bidden “leid ons niet in bekoring”, vraagt u niet, onder invloed van de bekoring geen daad te stellen die God zou...

Lees verder
19 mei 1986

…Als u ooit tot Hem, moogt bidden dan is dat nu wel en zeg dan “Kom Heilige Geest, daal in dit uur in onze harten neer, daal neer in de sidderende Kerk van ons land. Daal neer in de harten van alle mensen die door het H.Doopsel...

Lees verder
28 maart 1986

…De liefde die Jezus altijd voor u heeft, maar bijzonder tijdens Zijn Heilig Lijden, dringt u, Hem boven alles te beminnen. Het is onmogelijk Hem niet te beminnen als gij bij het bidden van de Kruisweg overweegt, wat Hij voor u gedaan...

Lees verder
13 juni 1985

…Het zal u bekend zijn, dat de satan reeds de vlucht neemt, als hij de naam en het gebed hoort uitspreken “Heer red ons ! als het “gevaar” ons bedriegt, dat Gij de God zijt, Die ons niet hoort !” Zelfs bij de...

Lees verder
31 maart 1985

…Zorgen moeten u leren uw ogen op God te richten, naar Hem op te zien en niet te steunen op uzelf. Al uw zaken, uw plannen, vertrouw ze aan Hem toe. Uw eer en gezondheid, uw leven en dood, geef alles aan Hem en zeg Hem dikwijls Lieve Heer...

Lees verder
10 maart 1985

…Mijn kinderen, misschien denkt u te weinig, dat Jezus kwam om de zonden van de wereld weg te nemen, om u allen de genade terug te geven, d.w.z., u tot kinderen Gods te maken, maar vooral, dat Hij dit alles tot stand bracht ten koste van...

Lees verder
25 februari 1983

…Uw liefde tot Hem toont zich het best door de vrijwillige opoffering van uzelven. De Zaligmaker wilde Zijn Heerlijkheid niet openbaren, zonder over Zijn Lijden te spreken, teneinde u te kennen te geven, dat de onuitsprekelijke Heerlijkheid...

Lees verder
20 februari 1983

…Met welk vertrouwen, met welke overgave richtte Elias zijn schreden naar den Heiligen Berg, waarheen de Wil Gods hem riep ! Zonder acht te slaan op zichzelven, dacht hij noch aan het verleden, noch aan het toekomende, noch aan de gevaren...

Lees verder
16 juli 1979

…Gij bent vrij in de keuze Mij tot Moeder van Goede Raad te nemen, of een vergankelijk schepsel aan te hangen, zich met Mij te verenigen of van Mij verwijderd, de kwelling van uw geweten te verduren. Bid: “Heer, ik geef mij met...

Lees verder
2 juli 1979

Bid tijdens je leven veel voor de zondaars, of het uw vriend betreft of uw vijand, want wanneer deze ziel op tijd gered is zal men u helpen wanneer gij misschien zelve in nood verkeert. Ik strek Mijn Handen naar u uit om u te verlossen, hoe...

Lees verder
22 juni 1979

…Mijn kinderen, blijf altijd trouw in uw gebeden en wees niet laks om te zeggen, dat de tijd ontbreekt. Begin de dag met Mij een groetenis te brengen, al is het in een korte spreuk, met te zeggen: “Dag Moeder, help Mij deze dag goed...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief