Gebed tot Maria Turris Davidica


14 februari 1981
H.Maagd Maria, Koningin des Hemels en toevlucht der zondaars; wij komen bij U maar hebben niets aan te bieden dan alleen een arm en zondig mensenhart.
Doch neem het aan Lieve Moeder om het door Uw Heilige Handen te kneden en om te vormen tot diepe ootmoed.
Alleen daardoor zullen wij het geloof, de hoop en de liefde bekomen, alsmede door een nederig berouw deze genade te kunnen behouden.
Geef Maria, wanneer wij Uw Heilige Naam uitspreken, dat het een zoete balsem teweeg mag brengen die over de gehele wereld zal worden uitgestort.
Lieve Vrouwe, Gij Die tot ons gekomen zijt als de Turris Davidica, geef dat Uw lieftallige Schoonheid moge uitschitteren over de ganse aarde en dat het Licht van deze Toren een stralende herinnering zal wakker schudden bij de mensen, dat de Mensenzoon Jezus spoedig zal wederkomen.
Laat onze gebeden en smekingen opstijgen naar de hoogste top der bergen vanwaar de Verlosser der wereld, de Redder van alle mensen komen zal.
Geef, dat wij vanuit die Torenspits U zien zullen als een lieve Moeder, Die Haar Woord een naklank geeft, wat het gehele mensdom treffen zal.
O Allerbeminnelijkste Moeder leer ons Uwen Zoon lief te hebben met geheel ons hart, zodat wij naar alle waarheid ons noemen mogen : broeders en zusters van Jezus Christus!
Toren van David, Moeder en Vrouwe van alle volkeren redt al Uw kinderen voor de ondergang van deze wereld.
Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief