Gebed voor de zielen in het vagevuur


11 januari 1979
God de Vader, Gij Die de Almachtige Grootheid bezit, wij smeken U, redt de meest verlaten zielen, die nog zover van U verwijderd zijn. Help hen door onze gebeden om hen dichter te brengen naar het geluk, dat Eeuwige Glorie heet. In al hun verplichtingen, waarin zij op aarde zijn tekort geschoten, willen wij door onze gebeden en offers hen helpen een plaats te bekomen in Uw Koninkrijk.

Hiermede vragen wij U, Schepper en Koning van het heelal, om de gunst te verkrijgen, dat Gij ons Uw Lieve Moeder als Medeverlosseres wilt laten optreden.
Zij is de Smekende Almacht en de Koningin van de Vrede. Maria, Lieve Moeder, mogen wij in alle nederigheid U als Tussenpersoon, als Hulp der Christenen blijven aanroepen. Geef Lieve Moeder door onze gebeden een reikende Hand aan de meest verlatenen. Wij zullen U hier op aarde blijven loven en danken en het uitdragen aan alle mensen, tot wij bij U mogen zijn in de Hemel.
Heilige Moeder, Deur des Hemels, bid voor ons.

Aanmelden voor de nieuwsbrief