Gebed ter bescherming tegen de duivel

8 december 1984 Heer wij wenden ons weer vol vertro­uwen tot U, want Gij al­leen bezit die Al­macht welke niemand ooit kán en zál over­tref­fen. Velen van Uw Schepse­len zitten   he­laas reeds ge­van­gen Heer in de strik­ken van de duivel welke...

Lees verder
Gebed voor de zieken

8 juni 1982 Moeder Maria, Zetel der Wijsheid, in de allergrootste nood kniel ik aan Uw Voe­ten neder. Gij zijt gekomen als de Toren van David om Het Licht te bren­gen onder Uw kinde­ren. Gij kent mijn zwakheid, Moeder, en weet hoe klein en broos...

Lees verder
Gebed tot het Heilig Sacrament

17 maart 1982 O, Allerzoetste Jezus, hier voor Uw Bee­ltenis neer­geknield weten wij, dat U het Vlees­geworden Woord zijt, dat onder de mensen woont. Door Uw Heilig Lijden hebt U ons de ge­dachtenis nagelate­n, dat wij U als een Broeder mogen...

Lees verder
Gebed om heilige priesters

5 juni 1980 O Jezus, Eeuwige Ho­ge­priester, aanvaard onze gebe­den, die wij richten tot de Troon van den Al­ler­hoogste, Driewerf Hei­lige God! Gij kent immers het verlangen van de mensen om goede Zieleherders. Stort daarom Uw Hemelse Gaven over...

Lees verder
Gebed tot Maria als onze Moeder

10 mei 1981 Maria, doordat Gij Onze Moeder zijt ge­worden weten wij ook, dat U ons al­tijd begrijpt. Dat U niet alleen probl­emen kent, maar ook voor ons ten beste zult spr­eken bij de Hemelse Vader. Tijdens de doodstrijd van Jezus Uwen Zoon...

Lees verder
Gebed tot Maria de Onbevlekte Maagd

8 december 1981 H.Maria Onbevlekte Maagd, Moeder van Jezus en ook Onze Moeder. In de aller­grootste nood wenden wij ons vol  ver­tro­uwen tot U ! Bij U durven wij om raad vragen omdat wij wete­n, dat U Ons Aller Moeder zijt. Door Uw Onbev­lekte...

Lees verder
Gebed tot het Heilg Hart van Jezus

30 juni 1981 Oneindige Goede God, groot en geduldig in Barmhartig­heid, wij weten maar al te goed dat Uw Heilig Hart telkens opnieuw groot leed wordt aan­ge­daan. Steeds verder dwaalt de mens van U af en een groot aan­tal is de weg kwijt die zij...

Lees verder
Gebed van overgave aan Jezus

25 maart 1990 Heer ik neem alles aan, wat mij mocht overkomen of ten deel zal vallen volgens de Beschikkingen Uwer Wijze en Goeder­tieren Voor­zienigheid en geef mij, o Koning der Liefde de verzekering, dat het mijn wil is, U van zó nabij...

Lees verder
Gebed om vertrouwen

26 december 1991 Heer Jezus, bij U heb ik niets meer te vrezen, noch mijn zonden, die vergeven zijn, noch de toekomst waarin Uwe Gena­de mij zal ondersteunen. Ik heb niets te vrezen, tenzij mijn te grote angst, welke mij verhindert dat ik mij...

Lees verder
Gebed ter bescherming van het ongeboren leven

28 december 1980 Goede Vader, omwille van de marteldood van vele jeugdige slachtoffertjes, die om de geboorte van Uw Lieve Zoon op bevel van Herodes werden gedood, komen wij Uw Bescherming afsmeken over de miljoenen ongeboren levens, die door...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief