Gebed tot het Heilig Aanschijn

8 december 1977

Eeuwige Vader, ontvang als verzoeningsoffer voor de noodwendigheden der H.Kerk en tot uitboeting der zonden van het mensdom, het Allerdierbaarste Bloed en het Water gevloeid uit de Wonden van het Goddelijk Hart van Jezus en wees ons genadig.
Mijn Jezus vergiffenis en Barmhartigheid door de Verdiensten van Uw Heilige Wonden. Heilig Aanschijn van Christus, wij aanbidden U, dat Gij voor ons opnieuw Uw Kostbaar Bloed deed vloeien in ‘t Hofke van Berlicum. Mijn Jezus, ik vertrouw op Uw Barmhartige Liefde en op Die van Uw Moeder.

Moeder Maria vol van liefde en dankbaarheid vervuld, neem ik tot U mijn toevlucht. Gij, Die genoemd wilt worden: Toren van David, geef ons de volheid van de Kracht die van U uitgaat.
Turris Davidica, Die onder deze titel hier komt in het Hofke, waar het Kostbaar Bloed van Uw Lieve Zoon opnieuw gevloeid heeft, geef, door onze gebeden, dat de mensen leren begrijpen, dat Gij met Uw Geest rondgaat tot aan de uiteinden der aarde.
Omwille van het Bloedige Aanschijn van Uw Zoon, laat ons deelachtig worden van de volheid Uwer Genade.
Laat toe dat de Kerk nieuwe goede herders voortbrengt. Moeder van alle christenen, Medeverlosseres van de wereld, schenk ons de redding van al Uw kinderen !

3 x Weesgegroet…
3 x Glorie zij de Vader…

Aanmelden voor de nieuwsbrief