25 februari 1983

…Uw liefde tot Hem toont zich het best door de vrijwillige opoffering van uzelven.
De Zaligmaker wilde Zijn Heerlijkheid niet openbaren, zonder over Zijn Lijden te spreken, teneinde u te kennen te geven, dat de onuitsprekelijke Heerlijkheid welke Hij in den Hemel geniet, de beloning is voor hetgeen Hij op aarde geleden heeft. Hoe meer gij dus in Zijn Lijden deelt, des te meer zult gij delen in Zijn Heerlijkheid.
Zeg vaak
“Heer wij zijn goed, dicht in Uw nabijheid te vertoeven”.
Deze uitroep schildert het geluk der H.Communie en leert u welke zoetheid en vreugde men – verwijderd van de vermaken der wereld in het gemeenzaam onderhoud met den Heer ondervindt.
27 februari 1983
…Kinderen u leeft in een tijd van moord en doodslag, van oorlogen en rampen over de wereld die steeds dichterbij komen. Zouden wij dan samen niet proberen om het beste ervan te maken en nog meer dan anders Christus’ Lijden hierin te zien ? Als mens kan Ik aannemen, dat gij God verfoeit, omdat Hij dit nodeloos geweld toestaat en niet ingrijpt om hun daarvoor meteen te straffen. Neen, hierin ziet de mens Gods oneindige barmhartigheid verkeerd. Als strenge Rechter zou Hij onmiddelijk moeten toeslaan, maar als een Liefdevolle Vader geeft Hij ook de allergrootste zondaar nog de kans om zijn leven te beteren.
Toen Jezus hing te sterven bad Hij nog aan Zijn Kruis :
“Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen !”
Zeg Hem na

“Heer straf hen niet om hun zonden, maar leer ze inzien door Uw liefde tot ons en door de woorden van Uw Moeder, dat niemand het recht heeft elkander onrecht aan te doen !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief