10 maart 1985

…Mijn kinderen, misschien denkt u te weinig, dat Jezus kwam om de zonden van de wereld weg te nemen, om u allen de genade terug te geven, d.w.z., u tot kinderen Gods te maken, maar vooral, dat Hij dit alles tot stand bracht ten koste van een onnoemelijk gruwelijk lijden en een harde dood.
Hij leed, omdat Hij lief had. Hij beminde Zijn Vader en Hij beminde u, ja elke mens, vandaar dat Hij alles voor u overhad om u te kunnen redden.
Leer daarom van de liefde die Hij u gaf !
Wie gaat niet gaarne mee naar de Olijfhof om van de Zoon Gods Zelf berusting te leren in Gods H.Wil. Om Zich te oefenen in overgave aan de Vader door het Goddelijk gebed :
“Vader indien het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan, nochthans niet Mijn Wil, maar Uwen Wil geschiede !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief